Archiwum autora: ssm

Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym:

na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu, o powierzchni 28,6 m2, położonego na II piętrze. Wymagane do przetargu wadium w kwocie 5.000,00 zł słownie pięć tysięcy złotych 00/100.

Wymagane do przetargów wadium należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 07 grudnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Ofertę należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 08 grudnia 2022 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu oraz warunki najmu lokalu określają „Specyfikacje”, zamieszczone na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępnew siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na

Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 13 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym:

na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 przy ul. Polnej 13 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 46,7 m2, położonego na IV piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 206.400,00 zł słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta złotych 00/100,wymagane wadium: 20.640,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 07 grudnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Ofertę należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 08 grudnia 2022 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu określają „Specyfikacje”, zamieszczone na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu, dotyczące:wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2022r,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowych,

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022r.zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzeniaprzeanalizował i zatwierdził wprowadzenie zmian w tabeli nr 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,przyjął zbiorczą informację Działu Samorządowego dotyczącą realizacji decyzji Zarządu w sprawie wniosku Sekcji Windykacji Należności dotyczącego działań podjętych wobec dłużników, którzy w I kwartale 2022r. dołączyli do grupy, której zobowiązania kształtują się powyżej 10.000,00 zł.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,uchwalenia aneksu nr 37 do uchwały nr 30/2004 z 06.02.2004r. Zarządu SSM w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,oceny formalnej wniosków członków dotyczących zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r. dotyczące:informacji w zakresie przeprowadzonego w 2020 roku głosowania uchwał będących w kompetencjach Walnego Zgromadzenia,realizacji kierunków działalni Spółdzielni w latach 2020 – 2021,sprawozdania finansowego SSM za 2020r. i 2021r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2021,podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,zbycia dwóch lokali mieszkalnych oraz lokalu o innym przeznaczeniu,przystąpienia SSM do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł,wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych na kolejną kadencję oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w czerwcu dotyczące:wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,programu zajęć

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

powołania Komisji Przetargowej,zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowychzaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2022

W dniu 31 sierpnia 2022 r. na swym posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach mieszkalnych,zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach o innym przeznaczeniu – garażach,zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła  informacje w następujących sprawach:

wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu br.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu br.,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2022r.

Rada zapoznała się także z pismami złożonymi na jej ręce przez dwóch członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2022

W dniu 6 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym m.in.:

Podsumowano obrady Walnego Zgromadzenia odbytego w 2022r.Wybrano Przewodniczącego oraz Prezydium Rady Nadzorczej.Wybrano przewodniczących komisji.Powołano komisje stałe Rady Nadzorczej:rewizyjną,gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,społeczno – kulturalną.Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkom Rady pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2022

W dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w sprawie zmiany stawek opłat dla lokali o innym przeznaczeniu – garaży.Poparła propozycję Zarządu dotyczącą wyboru kandydata na przedstawiciela reprezentującego SSM w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.