Archiwum autora: ssm

LOKALE MIESZKALNY W WARCIE PRZY UL. KASZYŃSKIEGO 17

Lokal nr 62 przy ulicy Prof. Stanisława Kaszyńskiego 17 w Warcie, o powierzchni  użytkowej 32,3 m2, położony na parterze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 80.300,00 zł.

     Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 800  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, o godz. 830 – przetarg nieograniczony. Lokal można oglądać w dniu 12 sierpnia 2020r. w  godz. od 9 00  do 14 00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96 ,43 826 65 70 ).

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu

Warunki uczestnictwa w przetargu:

złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 sierpnia  2020 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl .

Wszelkie informacje dotyczące w

LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŁOKIETKA 21

Lokal nr 5 przy ulicy Władysława Łokietka 21 w Sieradzu, o powierzchni  użytkowej 48,2 m2, położony na II piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 185.200,00 zł.

 Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 900  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, o godz. 930 – przetarg nieograniczony. Lokal można oglądać w dniu 10 sierpnia 2020r. w  godz. od 9 00  do 14 00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96 ,43 826 65

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu

Warunki uczestnictwa w przetargu:

złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 sierpnia  2020 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl . Wszelkie informacje dotyczące w szczególności warunków uczestnictwa

LOKAL MIESZKALNY PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 4

Lokal nr 22 przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 68,9 m2, położony na V piętrze (wieżowiec). Wartość rynkowa lokalu wynosi 251.700,00 zł.

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 1000  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, o godz. 1030 – przetarg nieograniczony. Lokal można oglądać w dniu 11 sierpnia 2020r. w  godz. od 9 00  do 14 00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96 ,43 826 65 70 ).

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu

Warunki uczestnictwa w przetargu:

złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 sierpnia  2020 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl . Wszelkie informacje dotyczące w

LOKAL MIESZKALNY PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ 10

Lokal nr 13 przy ulicy Piastowskiej 10 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 39,0 m2, położony na parterze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 141.000,00 zł.

 Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 1100  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, o godz. 1130 – przetarg nieograniczony. Lokal można oglądać w dniu 13 sierpnia 2020r. w  godz. od 9 00  do 14 00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96 ,43 826 65 70 ).

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu

Warunki uczestnictwa w przetargu:

złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 sierpnia  2020 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl . Wszelkie informacje dotyczące w szczególności warunków

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu, w pawilonie handlowo – usługowym przy ul. Aleja Pokoju 11(po Biurze Podróży).

Specyfikacja konkursu ofert

Lokalizacja

Pawilon handlowy przy ul. Aleja Pokoju 11, parter.Lokal posiada wejście frontowe bezpośrednio z ulicy Aleja Pokoju oraz wejście na zaplecze od parkingu od strony wieżowca Aleja Pokoju 13.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 72,36 m². Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną elektryczną i centralnego ogrzewania.Lokal posiada pełny węzeł sanitarny.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią pod. nr tel. 82-66-569 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 15°° na dziennik podawczy na sali obsługi w siedzibie Spółdzielni ul. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU ALEJA POKOJU 11”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta,

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MAJ 2020

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym przyjęła:

Wyniki rozliczeń wody za 2019 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019 r.Analizę wyników w nieruchomościach w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU CZERWIEC 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu czerwcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 maja 2020r. do 31 maja 2020r.

Zarząd Spółdzielni podjął również decyzję w sprawie nieuwzględnienia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków lokali mieszkalnych, w odniesieniu do których wymagane jest wyrażenie zgody na ich zbycie.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU MAJ 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu maju 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu maju b.r. dotyczące:

Wyników rozliczeń wody za 2019r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyników rozliczenia kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019r.Wyników w nieruchomościach za 2019r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

#gaszynchallenge

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła wyzwanie od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Sieradzu i dołączyła do #gaszynchallenge.

Zadanie zostało wykonane WZOROWO przez pracowników SSM!

Był to dla nas zaszczyt, że mogliśmy wspomóc maleńką HANIĘ!

Do dalszej zabawy nominowaliśmy:

Urząd Skarbowy w SieradzuMPK SieradzMPWiK SieradzFirmę PROOF-TECH z Szałszy (Prezesów wraz z załogą)Stefana Błaszczyńskiego z zespołem BRATHANKI i muzykami z Piwnicy św. Norberta z Krakowa

Hani Życzymy zdrowia a nominowanym powodzenia !!!

Razem możemy więcej!

#gaszynchallenge

Zaproszenie do udziału w przetargu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej, os. Za Szpitalem”

Informacje dotyczące przetargu i specyfikacji warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Sieradz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B, pokój nr 6, tel. 43 826 65 79.

Oferty podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 17.06.2020 r. do godz. 1300 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.