Archiwum autora: ssm

Przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Mickiewicza 21 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu o powierzchni użytkowej 37,0 m2, położonego w II klatce na III piętrze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 170.600,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 17.060,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 02 maja 2024 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty do przetargu pisemnego należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 06 maja 2024 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępna w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie

Przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 36,8 m2, położonego w V klatce na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 191.000,00 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 19.100,00 zł słownie: (dziewiętnaście tysięcy sto złotych 00/100) należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 2 maja 2024 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty do przetargu pisemnego należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 02 maja 2024 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2024

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W lutym br. Zarząd odbył 4 posiedzenia, podczas których podjął 14 uchwał dotyczących:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,powołania Komisji Przetargowych,określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego,

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2024r.,zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia mającego obradować w 2024r.,wprowadzenia zmian do Regulaminu Spółdzielczego Domu Kultury,zatwierdził protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowych,rozpatrzył informację w zakresie możliwości przekazania na rzecz Miasta Sieradz gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni z przeznaczeniem pod budowę parkingu przy ul. Ig. Paderewskiego w Sieradzu,zapoznał się z informacją dotyczącą liczby członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 31.12.2023r. według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2024

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJACYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W dniu 28 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w sprawach:

Zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2024r.Zasad zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2024r.Zmiany Regulaminu Spółdzielczego Domu Kultury.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła własne sprawozdanie z działalności w 2023r., a także rozpatrzyła skierowane do niej 2 pisma.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu użytkowegoopracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu /wymiany urządzeń zabawowych placów zabawopracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drenażu opaskowego i odprowadzania wód opadowych z budynku wielorodzinnego

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

remont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnegowykonanie renowacji pokrycia dachowego /z pogrubieniem warstwy ocieplenia/ na budynkach wielorodzinnych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznejrenowacja pokrycia dachowego budynku pawilonu handlowego, remont pokrycia dachowegoremont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnychremont chodników, dojść, okładzin schodów wejściowych i utwardzeń przy budynkach wielorodzinnychdostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych i innych pomieszczeń technicznych,wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku pawilonu handlowego do wymogów przepisów pożarowych.wykonanie robót malarskich w budynku wielorodzinnymwykonanie nowych oraz naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnychremont murków oporowych przy schodach i pochylniachodnowienie oznakowania dróg pożarowych zapewniających drożność dojazdu pożarowego do budynków wielorodzinnychremont i odnowienie malatury altan murowanychremont, wymiana, likwidacja i odnowienie malatury urządzeń małej architektury wykonanie robót związanych z remontem pojedynczych balkonów/ loggii w budynkach wielorodzinnychróżne roboty

KONKURS OFERT NA MYCIE I DEZYNFEKCJĘ TUNELI ZSYPOWYCH, KOMÓR ZSYPOWYCH WRAZ Z POJEMNIKAMI NA ODPADY KOMUNALNE W BUDYNKACH WYSOKICH I ŚREDNIOWYSOKICH

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na mycie i dezynfekcję w 2024r. tuneli zsypowych, komór zsypowych wraz z pojemnikami na odpady komunalne w budynkach wysokich i średniowysokich.Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Panią Agnieszkę Świątek – Lisek  – tel. 43 826 65 68 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.Termin składania ofert do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 1. Specyfikacja na mycie zsypów i pojemników w zsypach 2024 r.Pobierz 2. Załącznik Nr 1 do specyfikacji szacunkowa ilość pojemników w zsypach wieżowce SSM.Pobierz 3. Załącznik Nr 1 do specyfikacji wykaz zsypów w zasobach SSM.Pobierz 4. Załącznik nr 3 do specyfikacji oświadczenia.Pobierz

Lokal użytkowy w pawilonie handlowym przy Alei Pokoju 11 – I piętro

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 16,52 m²,położony na piętrze budynku przy ul. Aleja Pokoju 11 w Sieradzu. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Łazienka dostępna na korytarzu do wspólnego korzystania z użytkownikami innych lokali.

Budynek wchodzi w skład kompleksu pawilonów handlowo-usługowych, których łączna pow. użytkowa wynosi ponad 4500,00 m². Pawilony położone są przy jednej z głównych ulic miasta, w której obrębie znajdują się osiedla mieszkaniowe. Wokół pawilonów znajduje się ogólnodostępny parking.

Spółdzielnia gwarantuje długotrwały, stabilny najem. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, telefonicznie pod numerem telefonu 43 82-66-569 lub poprzez i-mail ssm@ssmsieradz.com

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największym w regionie zarządcą nieruchomości, zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielczych wynosi ponad 505 tyś m². Od wielu lat lokale SSM służą przedsiębiorcom jako punkty prowadzenia i rozwijania ich działalności, a Sieradzanom jako miejsce zakupów i korzystania z wielu usług.