Archiwum autora: ssm

Lokal użytkowy przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu nr 8 przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 213,10 m2, położonego na I piętrze, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Najemcy lokalu, zgodnie z postanowieniami uchwały 9/WZ/2022 Walnego Zgromadzenia SSM, odbytego w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022 r.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu pisemnego wynosi 381.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 38.100,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie

Lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,7 m2, położonego na I piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 257.100,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 25.710,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniach 18 – 19 sierpnia 2022 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96, 43 826-65-70.

Wszelkie

Lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 34,1 m2, położonego na III piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 157.100,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 15.710,00 zł słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacje do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00,w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniu: 18 sierpnia 2022 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96, 43 826-65-70. Wszelkie informacje dotyczące przetargu

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

powołania Komisji Przetargowej,zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:

wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych

2. zaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,

3. rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,

4. przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:

rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:

uchylenia uchwały Rady nr 5/2022 z 23.02.2022r. oraz podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,zmiany wysokości opłat z tytułu używania lokali w zasobach SSM dla 82 nieruchomości.

2. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła informacje w zakresie:

wyników rozliczenia wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Lokal użytkowy do wynajęcia przy Alei Pokoju 5

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w pawilonie handlowym przy ul. Aleja Pokoju 5 w Sieradzu.

Lokal położony jest na parterze w szczycie budynku (aktualnie w lokalu prowadzony jest sklep jubilerski).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,50 m².

Lokal składa się z pomieszczenia głównego, zaplecza i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82-66-569.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu dotyczące:realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2021r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w 2021r.,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2021 z 24.02.2021r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat z tytułu używania lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego,wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym i używanych na podstawie prawa odrębnej własności.stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.