Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2021

W dniu 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i rok 2022,Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 rok,

a także zapoznała się z informacją Zarządu SSM dotyczącą przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022. 

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.Powołania Komisji Przetargowych.Wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd SSM czynności przekraczającej zakres zwykłego Zarządu.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu przetargów.Dokonanie zmian tabel nr 1, 2 i 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 r.,Przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022 r.,Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się i przyjęła informacje dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2021r.Działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.Rozliczeń Spółdzielni z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2021r.

a także zatwierdziła sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Powołani Komisji Przetargowej.Uchwalenia aneksu nr 35 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Uchwalenia aneksu nr 27 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z 24.01.2021r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia postepowań przetargowych.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące prowadzonej działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące:

Wyników działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021r.,Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2021r.,Wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.,Sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu b.r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2021

W dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Spółdzielni w II kwartale 2021r. i przeprowadziła dyskusję na temat spraw bieżących Spółdzielni.

Członkowie Rady dokonali również oględzin zasobów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2021

W czerwcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowych.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.Wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informacje Pionu Głównego Księgowego dotyczące:– rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za okres 01 – 03.2021r.,– wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 31.03.2021r.,– wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2021r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w czerwcu b.r. dotyczące zmian Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2021

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na który

1. Podjęła uchwały w sprawach:

a) wprowadzenia zmian stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2020 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych,

b) zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Przyjęła i zatwierdziła:

a) wyniki rozliczeń wody za 2020 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody  niebilansującej się.

b) wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2020 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.