Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2021

W kwietniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego oraz wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania Komisji Przetargowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2021

W dniu 28 kwietnia 2021r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi: wyników przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej za 2020r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2021r.,

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Lokal mieszkalny przy Gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy ul. gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 36,5 m2, położonego na II piętrze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 145.700,00 zł.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu można złożyć w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 14.570,00 zł słownie: czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 13 maja 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Lokal można obejrzeć w dniach 6 i 7 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny (tel.043 826-62-96) – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin oglądania lokalu.       

Wszelkie informacje dotyczące 

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

 A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie projektów zagospodarowania terenów – zieleni w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego na dostosowanie istniejących wodnych instalacji pożarowych obiektów handlowych i usługowych do obowiązujących przepisów p.poż.

B: wykonanie n/w robót elektrycznych:

wymiana: istniejących pionów WLZ, instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalacji zasilającej domofony oraz wymiana /montaż wyłącznika głównego typu OZ w budynkach wielorodzinnych

C: wykonanie n/w robót budowlanych:

budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, utwardzeniami, zjazdem, remontem chodników i kanalizacją deszczową dla samochodów osobowychwykonanie ocieplenia stropodachu /z piany PUR/ wraz z renowacją pokrycia dachowego budynku wielorodzinnegodrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: murków oporowych,  malowanie pomieszczeń wózkownio-rowerowni, likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków, wymalowanie napisu administracyjnego na elewacji frontowej budynku, montaż kratek  wentylacyjnych na istniejących otworach wentylacyjnych stropodachów budynków wielorodzinnychrozbiórka murowanych altan śmietnikowychwykonanie wymiany rynien dachowych i rur spustowych przy wiatrołapach wejść do budynków wielorodzinnychmontaż rynien i rur spustowych przy daszkach wejść do budynków wielorodzinnychwykonanie przegród

Uwaga !!! Propozycja dla członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym w nowym budynku przy ulicy Armii Krajowej 22B w Sieradzu położonym na parterze.Powierzchnia lokalu – 51,48 m2 Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.Lokal przeznaczony jest do używania na podstawie umowy najmu.

O zawarcie umowy mogą ubiegać się w ramach zamiany lokali członkowie Spółdzielni, posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zainteresowani poprawą warunków mieszkaniowych z uwagi na uwarunkowania życiowe.

Zainteresowanych członków Spółdzielni prosimy o złożenie wniosku dostępnego na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl oraz w siedzibie Spółdzielni, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b (sala obsługi interesantów).

Termin składania wniosków – 23 kwietnia 2021 r.

Zarząd SieradzkiejSpółdzielni Mieszkaniowej

WNIOSEK Pobierz

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2021

W marcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Realizacji uchwał  organów Spółdzielni podjętych w 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.Wykonania planu robót budowlanych za 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2021

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym

Podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Przyjęła i zatwierdziła: sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2020,realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Najem lokalu użytkowego – ul. Warcka 4 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Warckiej 4.

Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Posiada osobne, bezpośrednie wejście od ul. Warckiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 205,00 m². Lokal składa się z pomieszczeń na kondygnacji naziemnej (120 m²) i piwnicy (85 m²).  Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno – kanalizacyjną

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu. 

Najem lokalu użytkowego – ul. Spółdzielcza 2 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 2.

Lokal położony jest w samodzielnym budynku, w którym mieściła się portiernia. Powierzchnia użytkowa wynosi 12,20 m². Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Nie posiada łazienki.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu. 

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2021

W lutym 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informację w zakresie liczby członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości – stan na 31.12.2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:

Wyników działalności gospodarczo – finansowej za 2020r.Działalności społeczno – kulturalnej w 2020r.Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2020r.Prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2020r.Tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2020r.Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SSM.Wprowadzenia zmian do uchwał Rady Nadzorczej nr 29/2019 z 23.10.2019r. i 11/2020 z 25.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat dla  lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa i odrębnej własności oraz używanych na podstawie umowy najmu i bez tytułu prawnego.Zasad zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2021r

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane