Archiwum autora: ssm

Konkurs ofert na usługi utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nawiąże współpracęz firmami świadczącymi usługi  w zakresie utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych lub osobami chętnymi do rozpoczęcia takiej działalności

Od listopada 2023 r. zwolnią się dwa tereny:

I teren obejmujący nieruchomości:Polna 11aPolna 13Zajęcza 3Zajęcza 5PH Aleja Pokoju 5PH Aleja Pokoju 7II teren obejmujący nieruchomości:Krakowskie Przedmieście 4Krakowskie Przedmieście 6Krakowskie Przedmieście 8Krakowskie Przedmieście 12Wyzwolenia 1918 7

Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy o składanie ofert cenowych na obsługę w/w terenów do dnia 12 października 2023 r.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 605-208-207 oraz w siedzibie SSM Sieradz przy ul. Piłsudskiego 5B  

Informacja o wycince drzewa

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza wyciąć na Państwa wniosek drzewo – dziką śliwę na  nieruchomości położonej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 6. Drzewo zlokalizowane jest na wysokości 2 klatki budynku Armii Krajowej 6 (od strony balkonów) na działce nr 228/23 obręb 16 i 5373/155 obręb 15.

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie pisemnych uwag od dnia 13 lipca 2023 r. do 12 sierpnia 2023 r.

Informacja i wycince drzewa

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza złożyć do Urzędu Miasta Sieradz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego n.n. drzewa znajdującej się przy ogrodzeniu placu zabaww rejonie budynków J. Pawła II 37 i 39.

Działka nr 124/14 obręb 17.

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie uwagod dnia 12 lipca 2023 r. do dnia 12 sierpnia 2023 r.

Informacja o wycince drzewa

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza złożyć do Urzędu Miasta Sieradz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa – obumarłej jarzębiny znajdującej się przy ogrodzeniu placu zabaw w rejonie budynków Al. Pokoju 3 i 9.

Działka nr 2/62 obręb 14.

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie uwagod dnia 12 lipca 2023 r. do dnia 12 sierpnia 2023 r.

Informacja

Sieradzka Spółdzielnia mieszkaniowa informuje członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew (thuja occidentalis), rosnących w szczycie budynku przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu, na działkach nr 2/22 i 2/29 obręb 14.

Drzewa posiadają objawy choroby, wywołanej przez grzyba pasożytniczego, który doprowadził do gwałtownego zamierania aparatu asymilacyjnego. Wykonane cięcia sanitarne korony nie przyczyniły się do zahamowania choroby. Wg opracowanej opinii dendrologicznej drzewa nie rokują szans na przeżycie.  

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie uwag do dnia 6 lipca 2023 r.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej albo dokumentowej.  

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

odnowienie elewacji budynku wysokiego wielorodzinnego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia i remontem balkonów / loggiiremont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnegoremont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnychdostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych do budynku wielorodzinnego,odnowienie malatury elementów małej architekturywymurowanie ścianek działowych wraz z wykonaniem podłoża w piwnicy budynku wielorodzinnegozabezpieczenie piwnic budynku wielorodzinnego przed napływem wód opadowych i gruntowychwykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnychwymiana okien w lokalach mieszkalnych, na klatach schodowych, w piwnicach w pomieszczeniach ogólnodostępnych i korytarzach, komórkach użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych i w pomieszczeniach pawilonów handlowo-usługowychlikwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynkówwymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym

D: wykonanie ponownej legalizacji ciepłomierzy w budynkach

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°°

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2023

W kwietniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,odmowy zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny,zwołania Walnego Zgromadzenia w 2023r.,porządku obrad Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu b.r. dotyczące:wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wysokości zaliczek na c.o. i c.w.u. obowiązujących do 31 marca 2023r. i obowiązujących aktualnie.rozpatrzył wniosek w zakresie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2023 punktu dotyczącego zbycia nieruchomości lokalowych,zatwierdził wzory dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2023

W marcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:działalności gospodarczo – finansowej za 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej za 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2022r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,realizacji planu robót budowlanych w 2022r.,realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2022r. oraz długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,rozpatrzył wniosek w zakresie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 27/1 oraz 1/3 stanowiące własność SSM,  w związku z planowanym wydzieleniem nieruchomości położonej przy Alei Pokoju 2a,wyraził zgodę na skierowanie do Walnego Zgromadzenia wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza 4A oraz zbycia prawa własności działki położonej przy ul. Janiny Porazińskiej,rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z projektem zbycia w drodze darowizny