Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.07.2023r. podjęła  2 uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi zgody na udzielenie pracownikom pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

wyników przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności za lata 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2023r.,

oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez trzech członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.06.2023r. podjęła uchwały w sprawach:

uchwalenia Regulaminu zbycia lokali mieszkalnych w okresie trwania ich najmu,zmiany uchwały Rady Nr 48/2022 z dnia 6 lipca 2022r,

a także zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 24.05.2023r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany zapisów Regulaminu przetargu na nabycie prawa odrębnej własności lokalu, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

wyników rozliczeń wody za 2022r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody   niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2022r.,

oraz rozpatrzyła pismo wniesione do Rady przez jednego z członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2023

We wrześniu br. Zarząd odbył posiedzenie podczas którego podjął 8 uchwał dotyczących:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok,przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2023 – 2024,poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2023 rok,zwiększenia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wielobudynkowej położonej przy ul. Piastowskiej 4 i Jagiellońskiej 5,działań podejmowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury na rzecz mieszkańców w okresie wakacji oraz informacji w zakresie rekrutacji do stałych form zajęć w roku kulturalno – oświatowym 2023/2024,stwierdził zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2023

W sierpniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości nr 0022 – Aleja Pokoju 6, a także przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej dotyczące:

działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2023r.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2023r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2023r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2023r.,wysokości stawki opłat dla budynku położonego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22C,wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wysokości stawki opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych dla lokali o innym przeznaczeniu o statusie odrębnej własności zlokalizowanych w nieruchomości przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2023

W lipcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,udzielenia pełnomocnictw,powołania Komisji Przetargowej,odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lipcu b.r. dotyczące:lustracji pełnej SSM za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,udzielenia dwóm pracownikom pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółdzielni,ocenił możliwość realizacji wniosków członków Spółdzielni złożonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia,stwierdził zmianę danych członków SSM,anulował własną decyzję dotyczącą stwierdzenia zmiany danych członka SSM,przyjął informację Działu Samorządowego w zakresie liczby przyjętych w poczet członków SSM posiadaczy prawa odrębnej własności w I połowie 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2023

W czerwcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,odwołania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej  w czerwcu b.r. dotyczące:uchwalenia Regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność SSM, na rzecz ich najemców,stanu przygotowań SDK do okresu wakacji i planu działań na II półrocze 2023r.,przygotował protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków SSM odbytego w częściach w dniach 30 i 31 maja 2023r.,zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzenia,stwierdził zmianę danych członków SSM,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał 2023r.,sprawozdania z wykorzystania środków z FSCz w I kwartale br.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2023r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale br.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2023

W maju 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,oceny formalnej wniosków członków dotyczących:uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SSM mającego obradować w dniach 30 i 31 maja 2023r. orazzgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.zmiany uchwały nr 75/2023 Zarządu SSM z dnia 4.04.2023r. w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w związku z jego rozszerzeniem o projekt uchwały złożony przez członków Spółdzielni w trybie § 52 ust. 7 Statutu,oceny formalnej wniosku członków SSM w sprawie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SSM.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2023r. dotyczące:sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,realizacji kierunków działania Spółdzielni w 2022r.,podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,zbycia prawa własności działek 1/2, 1/3 i 27/1 położonych w Sieradzu przy Alei Pokoju,zbycia prawa własności działki nr 5445/97 położonej w Sieradzu przy ul. Janiny Porazińskiej,zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 4A,zbycia lokali mieszkalnych, co do których wygasły spółdzielcze prawa, a które w uchwale podjętej w trybie art. 42 uosm przyporządkowane zostały

Konkurs ofert na usługi utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nawiąże współpracęz firmami świadczącymi usługi  w zakresie utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych lub osobami chętnymi do rozpoczęcia takiej działalności

Od listopada 2023 r. zwolnią się dwa tereny:

I teren obejmujący nieruchomości:Polna 11aPolna 13Zajęcza 3Zajęcza 5PH Aleja Pokoju 5PH Aleja Pokoju 7II teren obejmujący nieruchomości:Krakowskie Przedmieście 4Krakowskie Przedmieście 6Krakowskie Przedmieście 8Krakowskie Przedmieście 12Wyzwolenia 1918 7

Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy o składanie ofert cenowych na obsługę w/w terenów do dnia 12 października 2023 r.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 605-208-207 oraz w siedzibie SSM Sieradz przy ul. Piłsudskiego 5B