Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2021

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na który

1. Podjęła uchwały w sprawach:

a) wprowadzenia zmian stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2020 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych,

b) zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Przyjęła i zatwierdziła:

a) wyniki rozliczeń wody za 2020 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody  niebilansującej się.

b) wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2020 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2021

W maju 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Uchwalenia aneksu nr 34 do uchwały Zarządu SSM nr 30/2004 z dnia 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Uchwalenia aneksu nr 26 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z dnia 24.01.2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmiany w tabeli nr 1 i 2 w Załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju b.r. dotyczące:

Wyników rozliczeń wody za 2020r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyników rozliczenia kosztów c.o. i c.w.u. za 2020r.Wyników w nieruchomościach za 2020r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.Wprowadzenia zmian do Regulaminu Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE W PAWILONIE HANDLOWYM „BARTEK”

Lokalizacja:

Pawilon handlowy „BARTEK” Sieradz, ul. Jagiellońska 13

Powierzchnie:

Lokal o powierzchni użytkowej 10,60 m2– lokal z odrębnym wejściem do środka (od strony Mc’Donalds)Powierzchnia użytkowa 27,80 m2 w Sali DPowierzchnia użytkowa 30,60 m2 w Sali APowierzchnia użytkowa 59,52 m2 w Sali BPowierzchnia użytkowa 23,80 m2 w Sali B

Opis stanu technicznego:

Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Opłaty:

Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:a) czynszu wg stawki zaoferowanej przez zainteresowanego nie mniejszej jednak niż 39,00 zł/m2/m-c netto powiększonej o podatek od towarów i usług,b) opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych). Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu.Koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie.W dniu zawarcia umowy najmu należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji to dwumiesięczny czynsz brutto).

Oferta:

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą  elektroniczną na adres: ssm@ssmsieradz.com.Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu, oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami wobec ZUS i

INFORMACJA

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziesięciu różnych drzew położonych na działce nr 5589/2 obręb 15 w Sieradzu – nr nieruchomości 509 od strony klatek schodowych budynku  Armii Krajowej 22b (z uwagi na planowaną budowę bloku).

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie pisemnych uwag od dnia 18 maja do 24 maja 2021 r.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2021

W kwietniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego oraz wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania Komisji Przetargowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2021

W dniu 28 kwietnia 2021r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi: wyników przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej za 2020r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2021r.,

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

 A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie projektów zagospodarowania terenów – zieleni w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego na dostosowanie istniejących wodnych instalacji pożarowych obiektów handlowych i usługowych do obowiązujących przepisów p.poż.

B: wykonanie n/w robót elektrycznych:

wymiana: istniejących pionów WLZ, instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalacji zasilającej domofony oraz wymiana /montaż wyłącznika głównego typu OZ w budynkach wielorodzinnych

C: wykonanie n/w robót budowlanych:

budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, utwardzeniami, zjazdem, remontem chodników i kanalizacją deszczową dla samochodów osobowychwykonanie ocieplenia stropodachu /z piany PUR/ wraz z renowacją pokrycia dachowego budynku wielorodzinnegodrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: murków oporowych,  malowanie pomieszczeń wózkownio-rowerowni, likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków, wymalowanie napisu administracyjnego na elewacji frontowej budynku, montaż kratek  wentylacyjnych na istniejących otworach wentylacyjnych stropodachów budynków wielorodzinnychrozbiórka murowanych altan śmietnikowychwykonanie wymiany rynien dachowych i rur spustowych przy wiatrołapach wejść do budynków wielorodzinnychmontaż rynien i rur spustowych przy daszkach wejść do budynków wielorodzinnychwykonanie przegród

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2021

W marcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Realizacji uchwał  organów Spółdzielni podjętych w 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.Wykonania planu robót budowlanych za 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2021

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym

Podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Przyjęła i zatwierdziła: sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2020,realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.