Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:uchylenia uchwały Rady nr 5/2022 z 23.02.2022r. oraz podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,zmiany wysokości opłat z tytułu używania lokali w zasobach SSM dla 82 nieruchomości.Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła informacje w zakresie:wyników rozliczenia wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Lokal mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 12 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 36A przy ul. Jana Pawła II 12 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 65,9 m2, położonego na V piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 426.400,00 zł słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 42.640,00 zł słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 05 października 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacje do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 06 października 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki czerpni powietrza do pawilonu handlowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji budynku wielorodzinnegoopracowanie projektu zagospodarowania terenu – zieleni w zasobach Spółdzielni

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

wykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach, ścianach wiatrołapów, loggiach i na elewacji budynków wielorodzinnychremont dojść, okładzin schodów wejściowych przy budynkach wielorodzinnych oraz remont utwardzeń przy pawilonie handlowymrenowacja posadzek w korytarzach piwnic budynków wielorodzinnychzagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnymdrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: zamurowanie wnęki na klatce schodowej, naprawę daszków cylindrycznych kominków wentylacyjnych dachu

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynkówprzełożenie i wymiana grzejnika w budynku wielorodzinnym

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 14.09.2022 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego

Konkursu ofert na utrzymanie zimowe w latach 2022-2024

Konkursu ofert na utrzymanie zimowe ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i chodników na terenie zasobów będących pod zarządem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu w latach 2022-2024.

Informacje dotyczące formy i wymogów, jakim winna odpowiadać oferta

W ofercie należy podać:

Dane oferenta: nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON, dane kontaktowe.Informacje o posiadanym sprzęcie, umożliwiającym w krótkim czasie wykonanie usługi.Cenę netto i brutto za poniższe usługi:odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów – powierzchnia podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1.usuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania środkiem chemicznym – powierzchnia podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1w przypadku obfitych opadów śniegu, jego załadunek i wywóz – cena netto i brutto za 1m3 wywiezionego śniegu.Cenę netto i brutto za usługi zlecane odrębnie*:odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów zlecane odrębnieusuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania środkiem chemicznym zlecane odrębnie

*Za powierzchnię zlecaną odrębnie rozumie się powierzchnię, która stanowi maksymalnie 25% sumy powierzchni wymienionych w załączniku nr 1. Lokalizacja  terenów  będzie określana szczegółowo w zleceniu.

Ceny  dla zakresu prac określonych w punktach 3a, 3b, 4a i 4b należy podać za 1 m2 powierzchni. 

Cena

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

powołania Komisji Przetargowej,zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:

wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych

2. zaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,

3. rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,

4. przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:

rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:

uchylenia uchwały Rady nr 5/2022 z 23.02.2022r. oraz podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,zmiany wysokości opłat z tytułu używania lokali w zasobach SSM dla 82 nieruchomości.

2. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła informacje w zakresie:

wyników rozliczenia wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Lokal użytkowy do wynajęcia przy Alei Pokoju 5

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w pawilonie handlowym przy ul. Aleja Pokoju 5 w Sieradzu.

Lokal położony jest na parterze w szczycie budynku (aktualnie w lokalu prowadzony jest sklep jubilerski).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,50 m².

Lokal składa się z pomieszczenia głównego, zaplecza i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82-66-569.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu dotyczące:realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2021r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w 2021r.,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2021 z 24.02.2021r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat z tytułu używania lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego,wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym i używanych na podstawie prawa odrębnej własności.stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.