Archiwum autora: ssm

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2022

W marcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Podpisania listu intencyjnego wystosowanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie propagowania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym dotyczące:działalności gospodarczo – finansowej za 2021r.,działalności społeczno – kulturalnej za 2021r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2021r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2021r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2021r.,sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021r.,wyników za 2021r. w nieruchomościach przy Alei Pokoju w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym,realizacji planu robót budowlanych za 2021r.zatwierdził 2 protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej,przyjął informację dotyczącą istotnych zmian w utworzonych odpisach aktualizujących należności,stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął do wiadomości uzupełnienie informacji w zakresie liczby członków Spółdzielni na dzień 31.12.2021r. według przyporządkowania na poszczególne nieruchomości,podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w tabeli nr 6 znajdującej się w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – zmiany dotyczą nieruchomości nr 0046 przy

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2022

W lutym 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowych celem przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.Nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu węzłów cieplnych zlokalizowanych w nieruchomościach leżących w zasobach SSM.

Ponadto Zarząd:

Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:planu gospodarczo – finansowego i programu działalności społeczno – kulturalnej na 2022r.,ustalenia opłaty legalizacyjnej liczników ciepła,zwiększenia opłaty przeznaczonej na legalizację wodomierzy,zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.Zatwierdził „Zasady kwalifikacji wynagrodzenia pracowników, jako koszty pośrednie nakładów na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej osiedle Za Szpitalem”.Przyjął informację dotyczącą liczby członków Spółdzielni według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2021r.Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2022

W styczniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Utworzenia odpisów aktualizujących.Spisania należności nieściągalnych.Uchwalenia aneksu nr 36 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Uchwalenia aneksu nr 28 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto Zarząd:

Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021r.Zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Przyjął informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności w II połowie 2021r.Zatwierdził dokonanie zmian tabel nr 4 i 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2021

W grudniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Anulowania uchwały Zarządu dotyczącej przyjęcia w poczet członków SSM.

Ponadto Zarząd:

Zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w grudniu b.r. dotyczące planu robót budowlanych na 2022r.Zapoznał się i pozytywnie ocenił informacji Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za trzy kwartały 2021r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2021r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2021r.,Zatwierdził protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu pisemnego.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2021

W listopadzie 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.

Ponadto Zarząd:

1. Zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2.  Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:

utworzenia odpisów aktualizujących dla 25 lokali mieszkalnych,założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2022

W dniu 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2022r.Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2021r.Zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą działalności Spółdzielni w IV kwartale 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2021

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

Planu robót budowlanych na 2022r,Zatwierdzenia własnego planu pracy na rok 2022,

a także zapoznała się z odpowiedzią przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni na pismo jednego z mieszkańców zasobów, skierowane również do Rady Nadzorczej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2021

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący utworzenia odpisów aktualizujących dla 25 lokali mieszkalnych.Przyjęła założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2022r.Zapoznała się z pismem skierowanym do Rady przez jednego z mieszkańców zasobów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2021

W dniu 27 października 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnych dotyczących 6 lokali mieszkalnych i 1 lokalu o innym przeznaczeniu,Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2021

W październiku 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd:

Przyjął i zatwierdził protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu pisemnego.W okresie między posiedzeniami obiegiem w dniach 25.10 i 29.10 2021r. podjął decyzje w następujących sprawach:skierowania pod obrady Rady Nadzorczej wniosku dotyczącego spisania należności nieściągalnej stanowiącej zadłużenie lokalu o innym przeznaczeniu,przedłużenia terminu na dokonanie przez osoby wyłonione w przetargu pisemnym wpłaty 80% wartości rynkowej nabytego przez nich lokalu.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w październiku b.r. dotyczące:

Spisania należności nieściągalnych dotyczących lokali mieszkalnych położonych w zasobach SSM.Działań zorganizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury dla dzieci w okresie wakacji.Organizacji zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury w roku kulturalno – oświatowym 2021/2022.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.