Druki dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków

  • Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej SSM na kadencję 2022 – 2025.
  • Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej SSM.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania członka SSM w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.
  • Pełnomocnictwo osoby prawnej do reprezentowania w Walnym Zgromadzeniu Członków.
  • Żądanie zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej obradującego w dwóch częściach w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022 r.
  • Poświadczenie tożsamości członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Oświadczenie członka Spółdzielni posiadającego kilka praw do lokali.
  • Zgłoszenie eksperta do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Materiały pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków – 2022 r.

(1) Informacja o głosowaniu uchwał w 2020 roku.

(2) Wyniki lustracji.

(3) Realizacja Kierunków – 2021 rok.

(4) Informacja o kontrolach.

(5) Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

(6) Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.

(7) Absolutorium za 2021 rok.

(8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2021 rok.

(9) Podział nadwyżki 2021 rok.

(10) Zbycie lokali mieszkalnych.

(11) Zbycie lokalu o innym przeznaczeniu.

(12) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

(13) Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok.

(14) Absolutorium za 2020 rok.

(15) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

(16) Podział nadwyżki za 2020 rok.

(17) Przystąpienie do nowego podmiotu gospodarczego.

(18) Wybór delegata.

(19) Wybór Rady Nadzorczej na lata 2022-2025.