Informacja

Sieradzka Spółdzielnia mieszkaniowa informuje członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew (thuja occidentalis), rosnących w szczycie budynku przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu, na działkach nr 2/22 i 2/29 obręb 14.

Drzewa posiadają objawy choroby, wywołanej przez grzyba pasożytniczego, który doprowadził do gwałtownego zamierania aparatu asymilacyjnego. Wykonane cięcia sanitarne korony nie przyczyniły się do zahamowania choroby. Wg opracowanej opinii dendrologicznej drzewa nie rokują szans na przeżycie.  

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie uwag do dnia 6 lipca 2023 r.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej albo dokumentowej.