INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.