INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2020

W dniu 29 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Oceniła działalność gospodarczo – finansową oraz społeczno – kulturalną za I półrocze 2020r.
  2. Oceniła prawidłowość wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2020r.
  3. Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w II kwartale 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.