INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2022

W dniu 6 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym m.in.:

 1. Podsumowano obrady Walnego Zgromadzenia odbytego w 2022r.
 2. Wybrano Przewodniczącego oraz Prezydium Rady Nadzorczej.
 3. Wybrano przewodniczących komisji.
 4. Powołano komisje stałe Rady Nadzorczej:
  • rewizyjną,
  • gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,
  • społeczno – kulturalną.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkom Rady pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.