INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2022

W dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd projekt założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2023r.
  2. Zapoznała się z sytuacją finansową Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnych dotyczących jednego lokalu użytkowego.
  4. Rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.