INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ LUTY 2020

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok,
  2. zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej,
  3. odbycia w 2020r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części,
  4. zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej.

Przyjęła i zatwierdziła:

  1. informacje dotyczące działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni w 2019 roku,
  2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.