INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2022

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

 1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • planu gospodarczo – finansowego i programu działalności społeczno – kulturalnej na 2022 rok,
  • ustalenia opłaty legalizacyjnej liczników ciepła,
  • zwiększenia opłaty przeznaczonej na legalizację wodomierzy,
  • odbycia w 2022r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części.
 2. Ponadto Rada Nadzorcza:
  • zatwierdziła  własne sprawozdanie z działalności w 2021 roku,
  • rozpatrzyła pismo wniesione przez jednego z mieszkańców,
  • zapoznała się z listem intencyjnym dotyczącym utworzenia spółdzielni energetycznej celem uzyskania statusu zbiorowego prosumenta i możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.