INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2023

W dniu 22 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym uchwaliła:

  1. zmiany Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  2. plan robót budowlanych na 2023r.;
  3. plan gospodarczo – finansowego na b.r.,
  4. zasady zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2023r.

Ponadto Rada Nadzorcza:

  1.   przyjęła własne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym,
  2. zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w IV kwartale 2022r.,
  3.   rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.