INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2021

W marcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  3. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
  4. Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

  1. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:

  1. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.
  2. Realizacji uchwał  organów Spółdzielni podjętych w 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.
  3. Wykonania planu robót budowlanych za 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.