INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2020

W dniu 28 października 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Zaopiniowała wnioski Zarządu w sprawie spisania należności nieściągalnych i utworzenia odpisów aktualizujących.
  2. Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2020r.
  3. Rozpatrzyła pisma wniesione przez mieszkańców.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.