INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się i przyjęła informacje dotyczące:

  1. Działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2021r.
  2. Działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.
  3. Rozliczeń Spółdzielni z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2021r.

a także zatwierdziła sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.