INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2021

W dniu 27 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Podjęła uchwały w sprawie uruchomienia wolnych środków Spółdzielni na roboty remontowe dla nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul. Warckiej 4, ul. Ignacego Daszyńskiego 3A, ul. Ignacego Daszyńskiego 5A.
  2. Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2021r.
  3. Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2020r.
  4. Zapoznała się z listem polustracyjnym wystosowanym przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, w którym przedstawione zostały wyniki lustracji obejmującej lata 2017 – 2019 oraz z informacją Zarządu dotyczącą działalności Spółdzielni w IV kwartale 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.