INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. przyjęć w poczet członków SSM,
 2. wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. uchwalenia aneksu nr 37 do uchwały nr 30/2004 z 06.02.2004r. Zarządu SSM w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,
 4. oceny formalnej wniosków członków dotyczących zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Ponadto Zarząd:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r. dotyczące:
  • informacji w zakresie przeprowadzonego w 2020 roku głosowania uchwał będących w kompetencjach Walnego Zgromadzenia,
  • realizacji kierunków działalni Spółdzielni w latach 2020 – 2021,
  • sprawozdania finansowego SSM za 2020r. i 2021r.,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2021,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,
  • zbycia dwóch lokali mieszkalnych oraz lokalu o innym przeznaczeniu,
  • przystąpienia SSM do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł,
  • wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych na kolejną kadencję oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.
 2. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w czerwcu dotyczące:
  • wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,
  • programu zajęć na okres wakacji przygotowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury.
 3. zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej,
 4. zapoznał się z informacją dotyczącą kontroli sprawności urządzeń pomiarowych w biurowcu przy ul. Piłsudskiego 5b,
 5. rozpatrzył wniosek Pionu Głównego Księgowego w sprawie ustalenia wskaźnika uzupełnienia wkładu mieszkaniowego dla jednego z lokali w zasobach Spółdzielni,
 6. stwierdził zmianę danych członków SSM,
 7. zapoznał się z informacją Sekcji Windykacji Należności w sprawie działań podjętych wobec dłużników, którzy dołączyli do zestawienia ilustrującego liczbę dłużników, których zobowiązanie po I kwartale br. przekroczyło 10.000,00 zł.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.