INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU GRUDZIEŃ 2019

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU
SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu grudniu 2019 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
 3. Powołania Komisji Przetargowej.
 4. Wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
 5. Spisania należności nieściągalnych.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

 1. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Zarezerwowanie w planie gospodarczo – finansowym na 2020r. środków na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych.
 3. Informację dotyczącą rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za m – c 01 – 09.2019r.
 4. Sprawozdanie dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej za m – c 01 – 09.2019r.
 5. Wyniki działalności gospodarczo – finansowej za m – c 01 – 09.2019r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu grudniu b.r. dotyczące:

 1. Planu robót budowlanych na 2020r.
 2. Założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2020r.
 3. Podziału opłat na zależne i niezależne w lokalach o innym przeznaczeniu.
 4. Wprowadzenia i ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy dla lokali o innym przeznaczeniu w najmie i używanych na potrzeby własne Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.