INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
  3. Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące:

  1. Wyników działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021r.,
  2. Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2021r.,
  3. Wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.,
  4. Sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu b.r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.