INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. przyjęć w poczet członków SSM,
  2. wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,
  3. powołania Komisji Przetargowych,

Ponadto Zarząd:

  1. zatwierdził protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022r.
  2. zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzenia
  3. przeanalizował i zatwierdził wprowadzenie zmian w tabeli nr 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
  4. przyjął zbiorczą informację Działu Samorządowego dotyczącą realizacji decyzji Zarządu w sprawie wniosku Sekcji Windykacji Należności dotyczącego działań podjętych wobec dłużników, którzy w I kwartale 2022r. dołączyli do grupy, której zobowiązania kształtują się powyżej 10.000,00 zł.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.