INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2022

W lutym 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
 3. Powołania Komisji Przetargowych celem przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.
 4. Nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu węzłów cieplnych zlokalizowanych w nieruchomościach leżących w zasobach SSM.

Ponadto Zarząd:

 1. Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:
  • planu gospodarczo – finansowego i programu działalności społeczno – kulturalnej na 2022r.,
  • ustalenia opłaty legalizacyjnej liczników ciepła,
  • zwiększenia opłaty przeznaczonej na legalizację wodomierzy,
  • zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdził „Zasady kwalifikacji wynagrodzenia pracowników, jako koszty pośrednie nakładów na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej osiedle Za Szpitalem”.
 3. Przyjął informację dotyczącą liczby członków Spółdzielni według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2021r.
 4. Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.