INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. powołania Komisji Przetargowej,
 2. zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,
 4. ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:
  • wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,
  • wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,
  • wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,
  • wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych
 2. zaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,
 3. rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,
 4. przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:
  • rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,
  • wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,
  • wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,
  • sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.