INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2023

W maju 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. przyjęcia w poczet członków SSM,
 2. wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,
 3. wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. oceny formalnej wniosków członków dotyczących:
 5. uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SSM mającego obradować w dniach 30 i 31 maja 2023r. oraz
 6. zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
 7. zmiany uchwały nr 75/2023 Zarządu SSM z dnia 4.04.2023r. w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w związku z jego rozszerzeniem o projekt uchwały złożony przez członków Spółdzielni w trybie § 52 ust. 7 Statutu,
 8. oceny formalnej wniosku członków SSM w sprawie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SSM.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2023r. dotyczące:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,
  • realizacji kierunków działania Spółdzielni w 2022r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
  • zbycia prawa własności działek 1/2, 1/3 i 27/1 położonych w Sieradzu przy Alei Pokoju,
  • zbycia prawa własności działki nr 5445/97 położonej w Sieradzu przy ul. Janiny Porazińskiej,
  • zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 4A,
  • zbycia lokali mieszkalnych, co do których wygasły spółdzielcze prawa, a które w uchwale podjętej w trybie art. 42 uosm przyporządkowane zostały SSM,
  • zbycia lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanego przy Alei Pokoju w Sieradzu,
  • zakończenia bytu prawnego uchwały nr 15/WZ/2009 podjętej przez Walne Zgromadzenie w roku 2009,
 2. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju b.r. dotyczące:
  • wyników rozliczeń wody za 2022r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,
  • wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2022r.,
  • wprowadzenia zmian do regulaminu przetargu na nabycie prawa odrębnej własności lokalu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.