INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU MARZEC 2020

W miesiącu marcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Uchwalenia aneksów do uchwał Zarządu dotyczących podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni oraz pozostawienia nieruchomości jako mienie Spółdzielni.
  3. Wprowadzenia autopoprawek do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

  1. Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r.
  3. Zmianę  tabeli nr 4 w Załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu marcu b.r. dotyczące:

  1. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.
  2. Realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2019r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.
  3. Wykonania planu robót budowlanych za 2019r.
  4. Akceptacji poziomu zaangażowanych wolnych środków dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 21.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.