INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2022

W marcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
 3. Podpisania listu intencyjnego wystosowanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie propagowania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto Zarząd:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym dotyczące:
  • działalności gospodarczo – finansowej za 2021r.,
  • działalności społeczno – kulturalnej za 2021r.,
  • rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2021r.,
  • prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2021r.,
  • tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2021r.,
  • sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021r.,
  • wyników za 2021r. w nieruchomościach przy Alei Pokoju w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym,
  • realizacji planu robót budowlanych za 2021r.
 2. zatwierdził 2 protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej,
 3. przyjął informację dotyczącą istotnych zmian w utworzonych odpisach aktualizujących należności,
 4. stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 5. przyjął do wiadomości uzupełnienie informacji w zakresie liczby członków Spółdzielni na dzień 31.12.2021r. według przyporządkowania na poszczególne nieruchomości,
 6. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w tabeli nr 6 znajdującej się w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – zmiany dotyczą nieruchomości nr 0046 przy Alei Pokoju.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.