INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2020

W październiku 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. przyjęcia w poczet członków – 10 uchwał,
  2. wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 7 uchwał,
  3. wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 2 uchwały.

Ponadto Zarząd:

  1. zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  2. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w październiku b.r. dotyczące:
  • spisania należności nieściągalnych,
  • utworzenia odpisów aktualizujących.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.