INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
  3. Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  4. Powołani Komisji Przetargowej.
  5. Uchwalenia aneksu nr 35 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.
  6. Uchwalenia aneksu nr 27 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z 24.01.2021r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

  1. Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.
  2. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia postepowań przetargowych.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące prowadzonej działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.