INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ STYCZEŃ 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. uruchomienia wolnych środków na roboty remontowe dla nieruchomości nr 4009 położonej w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 12,
  2. zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2019 z 30.01.2019r. w sprawie uruchomienia wolnych środków dla nieruchomości nr 6507 położonej w Błaszkach przy ul. Przemysłowej 3,
  3. zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej i Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi
  4. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na 2020r.

Przyjęła i zatwierdziła informacje dotyczące:

  1. prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2019r.,
  2. tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2019r.
  3. kontroli przeprowadzonych w SSM w 2019r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.