INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2021

W styczniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

 1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Spisania należności nieściągalnych.
 3. Utworzenia odpisów aktualizujących.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

 1. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej.
 3. Informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące:

 1. Kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020r.
 2. Uruchomienia wolnych środków na roboty budowlane dla nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul. Warckiej 4, Ignacego Daszyńskiego 3A, Ignacego Daszyńskiego 5A

Ponadto w okresie między posiedzeniami w dniach 21.01.2021r. i 27.01.2021r. Zarząd obiegiem podjął uchwały w sprawach:

 1. Uchwalenia aneksu nr 25 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku di niniejszej uchwały.
 2. Uchwalenia aneksu nr 33 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.
 3. Wprowadzenia w formie aneksu autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.
 4. Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.