INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2020

We wrześniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

 1. przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,
 2. wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 4 uchwały,
 3. uchwalenia aneksu nr 32 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6.02.2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni – 1 uchwała,
 4. uchwalenia aneksu nr 24 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24.01.2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 – 1 uchwała,
 5. zarządzenia głosowania w trybie wymienionych w uchwale przepisów, uchwał będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, jako niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd:

 1. zatwierdził zmianę danych dotyczących członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 2. dokonał zmiany w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 3. zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej,
 4. podjął decyzję w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2021 – 2024,
 5. przyjął informację Działu rozliczeń z tytułu użytkowania lokali dotyczącą realizacji zapisów § 4 pkt 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2020 z dnia 25.03.2020r.
 6. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:
 • korekty planu robót budowlanych na 2020r.,
 • wprowadzenia zmian do regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2020r.,
 • przygotowań SSM do sezonu grzewczego i akcji zima 2020 – 2021.

7. Zatwierdził wnioski będące przedmiotem głosowania w 2020r. uchwał leżących w kompetencji Walnego Zgromadzenia w sprawach:

 • sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno – kulturalnej Spółdzielni na rok 2020 oraz lata następne,
 • najwyższej sumy zobowiązań,
 • liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2024,
 • zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu pod drogami na osiedlu Klonowe II,
 • zbycia tytułem darmym prawa własności działek położonych w Sieradzu przy Alei Pokoju,
 • zatwierdził wzory dokumentów dotyczących głosowania uchwał leżących w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zdecydował także o poddaniu pod głosowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.