INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

  1. Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.
  3. Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
  4. Powołania Komisji Przetargowych.
  5. Wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd SSM czynności przekraczającej zakres zwykłego Zarządu.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

  1. Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu przetargów.
  2. Dokonanie zmian tabel nr 1, 2 i 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:

  1. Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 r.,
  2. Przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022 r.,
  3. Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.