Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki czerpni powietrza do pawilonu handlowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji budynku wielorodzinnegoopracowanie projektu zagospodarowania terenu – zieleni w zasobach Spółdzielni

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

wykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach, ścianach wiatrołapów, loggiach i na elewacji budynków wielorodzinnychremont dojść, okładzin schodów wejściowych przy budynkach wielorodzinnych oraz remont utwardzeń przy pawilonie handlowymrenowacja posadzek w korytarzach piwnic budynków wielorodzinnychzagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnymdrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: zamurowanie wnęki na klatce schodowej, naprawę daszków cylindrycznych kominków wentylacyjnych dachu

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynkówprzełożenie i wymiana grzejnika w budynku wielorodzinnym

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 14.09.2022 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego

Konkursu ofert na utrzymanie zimowe w latach 2022-2024

Konkursu ofert na utrzymanie zimowe ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i chodników na terenie zasobów będących pod zarządem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu w latach 2022-2024.

Informacje dotyczące formy i wymogów, jakim winna odpowiadać oferta

W ofercie należy podać:

Dane oferenta: nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON, dane kontaktowe.Informacje o posiadanym sprzęcie, umożliwiającym w krótkim czasie wykonanie usługi.Cenę netto i brutto za poniższe usługi:odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów – powierzchnia podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1.usuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania środkiem chemicznym – powierzchnia podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1w przypadku obfitych opadów śniegu, jego załadunek i wywóz – cena netto i brutto za 1m3 wywiezionego śniegu.Cenę netto i brutto za usługi zlecane odrębnie*:odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów zlecane odrębnieusuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania środkiem chemicznym zlecane odrębnie

*Za powierzchnię zlecaną odrębnie rozumie się powierzchnię, która stanowi maksymalnie 25% sumy powierzchni wymienionych w załączniku nr 1. Lokalizacja  terenów  będzie określana szczegółowo w zleceniu.

Ceny  dla zakresu prac określonych w punktach 3a, 3b, 4a i 4b należy podać za 1 m2 powierzchni. 

Cena