Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,2 m2, położonego w V klatce na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 286.300,00 zł słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 28.630,00 zł słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 6 marca 2024 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu „Specyfikacja”, zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępna w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 36,8 m2, położonego w V klatce na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 202.900,00 zł słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 20.290,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielninr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 6 marca 2024 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym

KONKURS OFERT NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na pielęgnację zieleni w latach 2024-2026 na terenach będących w jej zasobach – dot. m.in. cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, wycinki drzew i wiatrołomów, wywozu liści, koszenia traw, nasadzeń zieleni.Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarzadzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Pana Janusza Mikołajczyka – tel. (43) 826-65-67 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.Termin składania ofert do 15 lutego 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 1. Specyfikacja – konkurs ofert – pielęgnacja zieleni.Pobierz 2. Załącznik Nr 1 – Formularz.Pobierz

Konkurs ofert na usługi utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nawiąże współpracęz firmami świadczącymi usługi  w zakresie utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych lub osobami chętnymi do rozpoczęcia takiej działalności

Od listopada 2023 r. zwolnią się dwa tereny:

I teren obejmujący nieruchomości:Polna 11aPolna 13Zajęcza 3Zajęcza 5PH Aleja Pokoju 5PH Aleja Pokoju 7II teren obejmujący nieruchomości:Krakowskie Przedmieście 4Krakowskie Przedmieście 6Krakowskie Przedmieście 8Krakowskie Przedmieście 12Wyzwolenia 1918 7

Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy o składanie ofert cenowych na obsługę w/w terenów do dnia 12 października 2023 r.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 605-208-207 oraz w siedzibie SSM Sieradz przy ul. Piłsudskiego 5B  

KLAUZULA INFORMACYJNA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (ART. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą