Konkurs ofert na usługi utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nawiąże współpracęz firmami świadczącymi usługi  w zakresie utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych i na terenach do nich przyległych lub osobami chętnymi do rozpoczęcia takiej działalności

Od listopada 2023 r. zwolnią się dwa tereny:

I teren obejmujący nieruchomości:Polna 11aPolna 13Zajęcza 3Zajęcza 5PH Aleja Pokoju 5PH Aleja Pokoju 7II teren obejmujący nieruchomości:Krakowskie Przedmieście 4Krakowskie Przedmieście 6Krakowskie Przedmieście 8Krakowskie Przedmieście 12Wyzwolenia 1918 7

Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy o składanie ofert cenowych na obsługę w/w terenów do dnia 12 października 2023 r.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 605-208-207 oraz w siedzibie SSM Sieradz przy ul. Piłsudskiego 5B  

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2023

W kwietniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,odmowy zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny,zwołania Walnego Zgromadzenia w 2023r.,porządku obrad Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu b.r. dotyczące:wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wysokości zaliczek na c.o. i c.w.u. obowiązujących do 31 marca 2023r. i obowiązujących aktualnie.rozpatrzył wniosek w zakresie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2023 punktu dotyczącego zbycia nieruchomości lokalowych,zatwierdził wzory dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

KLAUZULA INFORMACYJNA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (ART. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą