Lokal mieszkalny przy Gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy ul. gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 36,5 m2, położonego na II piętrze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 145.700,00 zł.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu można złożyć w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 14.570,00 zł słownie: czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 13 maja 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Lokal można obejrzeć w dniach 6 i 7 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny (tel.043 826-62-96) – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin oglądania lokalu.       

Wszelkie informacje dotyczące 

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

 A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie projektów zagospodarowania terenów – zieleni w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego na dostosowanie istniejących wodnych instalacji pożarowych obiektów handlowych i usługowych do obowiązujących przepisów p.poż.

B: wykonanie n/w robót elektrycznych:

wymiana: istniejących pionów WLZ, instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalacji zasilającej domofony oraz wymiana /montaż wyłącznika głównego typu OZ w budynkach wielorodzinnych

C: wykonanie n/w robót budowlanych:

budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, utwardzeniami, zjazdem, remontem chodników i kanalizacją deszczową dla samochodów osobowychwykonanie ocieplenia stropodachu /z piany PUR/ wraz z renowacją pokrycia dachowego budynku wielorodzinnegodrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: murków oporowych,  malowanie pomieszczeń wózkownio-rowerowni, likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków, wymalowanie napisu administracyjnego na elewacji frontowej budynku, montaż kratek  wentylacyjnych na istniejących otworach wentylacyjnych stropodachów budynków wielorodzinnychrozbiórka murowanych altan śmietnikowychwykonanie wymiany rynien dachowych i rur spustowych przy wiatrołapach wejść do budynków wielorodzinnychmontaż rynien i rur spustowych przy daszkach wejść do budynków wielorodzinnychwykonanie przegród