Informacja

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Sieradzu zachęca rodziny opiekujące się osobami niesamodzielnymi do skorzystania z oferty PCPR  w zakresie opieki wyręczającej, dającej wytchnienie od codziennych trudów opieki. Poniżej zamieszczamy plakat PCPR z opisem przedmiotowego zadania.

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Klauzula informacyjna Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (art. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od

#gaszynchallenge

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła wyzwanie od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Sieradzu i dołączyła do #gaszynchallenge.

Zadanie zostało wykonane WZOROWO przez pracowników SSM!

Był to dla nas zaszczyt, że mogliśmy wspomóc maleńką HANIĘ!

Do dalszej zabawy nominowaliśmy:

Urząd Skarbowy w SieradzuMPK SieradzMPWiK SieradzFirmę PROOF-TECH z Szałszy (Prezesów wraz z załogą)Stefana Błaszczyńskiego z zespołem BRATHANKI i muzykami z Piwnicy św. Norberta z Krakowa

Hani Życzymy zdrowia a nominowanym powodzenia !!!

Razem możemy więcej!

#gaszynchallenge

Zaproszenie do udziału w przetargu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej, os. Za Szpitalem”

Informacje dotyczące przetargu i specyfikacji warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Sieradz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B, pokój nr 6, tel. 43 826 65 79.

Oferty podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 17.06.2020 r. do godz. 1300 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.

  • 1
  • 2