Informacja

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Sieradzu zachęca rodziny opiekujące się osobami niesamodzielnymi do skorzystania z oferty PCPR  w zakresie opieki wyręczającej, dającej wytchnienie od codziennych trudów opieki. Poniżej zamieszczamy plakat PCPR z opisem przedmiotowego zadania.

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Klauzula informacyjna Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (art. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od

Obsługa interesantów

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE,ŻE OD DNIA 18 maja 2020 r. ZOSTAJE UDOSTĘPNIONASALA OBSŁUGI INTERESANTÓW W GODZ.:

8.00 – 10.30        11.00 – 13.00       13.30 – 15.00

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimyo stosowanie się do poniżej podanych zaleceń:

Na Sali Obsługi mogą jednocześnie przebywać 2 osoby – po jednej na każdym stanowisku. (Wyjątek stanowią osoby towarzyszące osobomz niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem)

Zalecamy załatwienie spraw drogą: telefoniczną, mailową lub korzystając z platformy EBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta).

www.ebok.ssmsieredz.pl

Do dyspozycji interesantów – nadal pozostanie skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty, wnioski, pisma.