Lokal mieszkalny przy ulicy Bohaterów Września 77 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy ul. Bohaterów Września 77 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,7 m2, położonego na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 220.000,00 zł.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu można złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 22.000,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Lokal można obejrzeć w dniach 15 i 16 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny (tel. 043 826-62-96) – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin oglądania lokalu.       

Wszelkie informacje dotyczące  przetargu można uzyskać w

Uwaga !!! Propozycja dla członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym w nowym budynku przy ulicy Armii Krajowej 22B w Sieradzu położonym na parterze.Powierzchnia lokalu – 51,48 m2 Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.Lokal przeznaczony jest do używania na podstawie umowy najmu.

O zawarcie umowy mogą ubiegać się w ramach zamiany lokali członkowie Spółdzielni, posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zainteresowani poprawą warunków mieszkaniowych z uwagi na uwarunkowania życiowe.

Zainteresowanych członków Spółdzielni prosimy o złożenie wniosku dostępnego na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl oraz w siedzibie Spółdzielni, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b (sala obsługi interesantów).

Termin składania wniosków – 23 kwietnia 2021 r.

Zarząd SieradzkiejSpółdzielni Mieszkaniowej

WNIOSEK Pobierz

Zaproszenie do udziału w przetargu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej, os. Za Szpitalem”

Informacje dotyczące przetargu i specyfikacji warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Sieradz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B, pokój nr 6, tel. 43 826 65 79.

Oferty podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 17.06.2020 r. do godz. 1300 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.