Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. gen. Władysława Andersa 4 w Sieradzu,o powierzchni użytkowej 68,2 m2, położonego na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 397.400,00 zł słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 39.740,00 zł słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu „Specyfikacja”, zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępna w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Piastowskiej 8 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Piastowskiej 8 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 63,4 m2, położonego na VII piętrze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 372.600,00 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 37.260,00 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 14 grudnia 2023 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu oraz warunki najmu lokalu określa „Specyfikacja”, zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępna w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 62 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,2 m2, położonego w V klatce na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 300.300,00 zł słownie: trzysta tysięcy trzysta złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 30.030,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy trzydzieści złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 14 grudnia 2023 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu „Specyfikacja”, zamieszczona na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępna w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.       

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

Informacja

Sieradzka Spółdzielnia mieszkaniowa informuje członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew (thuja occidentalis), rosnących w szczycie budynku przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu, na działkach nr 2/22 i 2/29 obręb 14.

Drzewa posiadają objawy choroby, wywołanej przez grzyba pasożytniczego, który doprowadził do gwałtownego zamierania aparatu asymilacyjnego. Wykonane cięcia sanitarne korony nie przyczyniły się do zahamowania choroby. Wg opracowanej opinii dendrologicznej drzewa nie rokują szans na przeżycie.  

Spółdzielnia wyznacza termin na zgłaszanie uwag do dnia 6 lipca 2023 r.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej albo dokumentowej.