Lokal użytkowy przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu nr 8 przy Alei Pokoju 15 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 213,10 m2, położonego na I piętrze, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Najemcy lokalu, zgodnie z postanowieniami uchwały 9/WZ/2022 Walnego Zgromadzenia SSM, odbytego w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022 r.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu pisemnego wynosi 381.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 38.100,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie

Lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,7 m2, położonego na I piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 257.100,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 25.710,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniach 18 – 19 sierpnia 2022 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96, 43 826-65-70.

Wszelkie

Lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 34,1 m2, położonego na III piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 157.100,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 15.710,00 zł słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacje do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00,w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniu: 18 sierpnia 2022 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96, 43 826-65-70. Wszelkie informacje dotyczące przetargu

Lokal użytkowy do wynajęcia przy Alei Pokoju 5

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w pawilonie handlowym przy ul. Aleja Pokoju 5 w Sieradzu.

Lokal położony jest na parterze w szczycie budynku (aktualnie w lokalu prowadzony jest sklep jubilerski).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,50 m².

Lokal składa się z pomieszczenia głównego, zaplecza i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82-66-569.