Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki czerpni powietrza do pawilonu handlowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji budynku wielorodzinnegoopracowanie projektu zagospodarowania terenu – zieleni w zasobach Spółdzielni

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

wykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach, ścianach wiatrołapów, loggiach i na elewacji budynków wielorodzinnychremont dojść, okładzin schodów wejściowych przy budynkach wielorodzinnych oraz remont utwardzeń przy pawilonie handlowymrenowacja posadzek w korytarzach piwnic budynków wielorodzinnychzagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnymdrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: zamurowanie wnęki na klatce schodowej, naprawę daszków cylindrycznych kominków wentylacyjnych dachu

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynkówprzełożenie i wymiana grzejnika w budynku wielorodzinnym

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 14.09.2022 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego