Wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymiana urządzeń sanitarnych w pawilonach handlowo usługowychwymiana filtroodmulnika magnetycznego w budynku mieszkalnymwymiana pionów wodnych w budynkach mieszkalnychpłukanie chemiczne i dezynfekcja instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynkach wielolokalowych

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Wykonanie n/w robót budowlanych:

odnowienie elewacji budynku mieszkalnego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia i remontem balkonówwykonanie ocieplenia stropów piwnic w budynkach mieszkalnychnaprawa  dróg dojazdowych do garażywykonanie tynku strukturalnego na cokołach i wiatrołapach budynków mieszkalnychwymianę stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnegokompleksowe malowanie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnychi piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnychwymianę wykładziny PCV na posadzkę z wysokoodpornej warstwy żywicznej lub inną w korytarzach budynku mieszkalnegowykonanie przebudowy budynku garażowegowykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków  uzupełnienie – doposażenie siłowni „pod chmurką” w urządzeniadrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: dojść do klatek schodowych, utwardzeń, schodów, murków oporowych,  uszkodzonych fragmentów ścian i posadzek oraz montaż rynien i rur spustowych przy daszkach nad wejściami do klatek, odnowienie malatury pomieszczeń ogólnodostępnychodnowienie malatury powierzchni zewnętrznych elementów budynkui likwidacja graffiti 

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu

Wykonanie n/w robót elektrycznych:

Wykonanie podświetlenia muralu pawilonu handlowo – usługowego

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Opracowanie n/w dokumentacji projektowych

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów do budynkówopracowanie projektu technicznego na wykonanie daszków na ostatnich  piętrach budynków mieszkalnychopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowego

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 05.06.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.