Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu użytkowegoopracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu /wymiany urządzeń zabawowych placów zabawopracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drenażu opaskowego i odprowadzania wód opadowych z budynku wielorodzinnego

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

remont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnegowykonanie renowacji pokrycia dachowego /z pogrubieniem warstwy ocieplenia/ na budynkach wielorodzinnych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznejrenowacja pokrycia dachowego budynku pawilonu handlowego, remont pokrycia dachowegoremont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnychremont chodników, dojść, okładzin schodów wejściowych i utwardzeń przy budynkach wielorodzinnychdostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych i innych pomieszczeń technicznych,wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku pawilonu handlowego do wymogów przepisów pożarowych.wykonanie robót malarskich w budynku wielorodzinnymwykonanie nowych oraz naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnychremont murków oporowych przy schodach i pochylniachodnowienie oznakowania dróg pożarowych zapewniających drożność dojazdu pożarowego do budynków wielorodzinnychremont i odnowienie malatury altan murowanychremont, wymiana, likwidacja i odnowienie malatury urządzeń małej architektury wykonanie robót związanych z remontem pojedynczych balkonów/ loggii w budynkach wielorodzinnychróżne roboty

KONKURS OFERT NA MYCIE I DEZYNFEKCJĘ TUNELI ZSYPOWYCH, KOMÓR ZSYPOWYCH WRAZ Z POJEMNIKAMI NA ODPADY KOMUNALNE W BUDYNKACH WYSOKICH I ŚREDNIOWYSOKICH

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na mycie i dezynfekcję w 2024r. tuneli zsypowych, komór zsypowych wraz z pojemnikami na odpady komunalne w budynkach wysokich i średniowysokich.Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Panią Agnieszkę Świątek – Lisek  – tel. 43 826 65 68 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.Termin składania ofert do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 1. Specyfikacja na mycie zsypów i pojemników w zsypach 2024 r.Pobierz 2. Załącznik Nr 1 do specyfikacji szacunkowa ilość pojemników w zsypach wieżowce SSM.Pobierz 3. Załącznik Nr 1 do specyfikacji wykaz zsypów w zasobach SSM.Pobierz 4. Załącznik nr 3 do specyfikacji oświadczenia.Pobierz

KONKURS OFERT NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na pielęgnację zieleni w latach 2024-2026 na terenach będących w jej zasobach – dot. m.in. cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, wycinki drzew i wiatrołomów, wywozu liści, koszenia traw, nasadzeń zieleni.Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarzadzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Pana Janusza Mikołajczyka – tel. (43) 826-65-67 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.Termin składania ofert do 15 lutego 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 1. Specyfikacja – konkurs ofert – pielęgnacja zieleni.Pobierz 2. Załącznik Nr 1 – Formularz.Pobierz