KONKURS OFERT NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na pielęgnację zieleni w latach 2024-2026 na terenach będących w jej zasobach – dot. m.in. cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, wycinki drzew i wiatrołomów, wywozu liści, koszenia traw, nasadzeń zieleni.Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarzadzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Pana Janusza Mikołajczyka – tel. (43) 826-65-67 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.Termin składania ofert do 15 lutego 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 1. Specyfikacja – konkurs ofert – pielęgnacja zieleni.Pobierz 2. Załącznik Nr 1 – Formularz.Pobierz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnych

B: wykonanie n/w robót budowlanych:

odnowienie elewacji budynku wysokiego wielorodzinnego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia i remontem balkonów / loggiiremont pokrycia dachowego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia dachu budynku wielorodzinnegoremont utwardzeń terenu i dojść przy budynkach wielorodzinnychdostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych do budynku wielorodzinnego,odnowienie malatury elementów małej architekturywymurowanie ścianek działowych wraz z wykonaniem podłoża w piwnicy budynku wielorodzinnegozabezpieczenie piwnic budynku wielorodzinnego przed napływem wód opadowych i gruntowychwykonanie naprawy uszkodzonych tynków na cokołach i na elewacji budynków wielorodzinnychwymiana okien w lokalach mieszkalnych, na klatach schodowych, w piwnicach w pomieszczeniach ogólnodostępnych i korytarzach, komórkach użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych i w pomieszczeniach pawilonów handlowo-usługowychlikwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków

C: wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynkówwymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym

D: wykonanie ponownej legalizacji ciepłomierzy w budynkach

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°°