INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym przyjęła i pozytywnie oceniła:

  wyniki w nieruchomościach za 2022r. w zakresie UZM,informację w zakresie zaliczek na c.o. i c.w.u. obowiązujących do 31 marca 2023r. i obowiązujących aktualnie,informację Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w I kwartale 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2023

W dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła m.in. uchwały w następujących sprawach:

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła:

wyniki działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za rok ubiegły,działalność społeczno – kulturalną za 2022r.,informację dotyczącą rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w roku ubiegłym,informację dotyczącą tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym,realizację planu robót budowlanych za 2022r.,sposób realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w roku ubiegłym a także długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.

Rada Nadzorcza zajęła również stanowisko w sprawie dwóch pism skierowanych przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2023

W dniu 22 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym uchwaliła:

zmiany Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,plan robót budowlanych na 2023r.;plan gospodarczo – finansowego na b.r.,zasady zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2023r.

Ponadto Rada Nadzorcza:

  przyjęła własne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym,zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w IV kwartale 2022r.,  rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2023

W dniu 27 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2023r.Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2022r.Zapoznała się z pismem skierowanym do Rady przez jednego z członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2022

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w następujących sprawach:

wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła,uchwalenia wysokości granicznych kosztu ciepła,przyjęcia własnego planu pracy na rok 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni i analizowane uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2022

W dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd projekt założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2023r.Zapoznała się z sytuacją finansową Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnych dotyczących jednego lokalu użytkowego.Rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2022

W dniu 26 października 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnej dotyczącej 1 lokalu mieszkalnego,zaopiniowała wniosek Zarządu w zakresie utworzenia odpisów aktualizujących dla 20 lokali mieszkalnych stwierdzając zasadność takiego działania,zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2022r.rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2022

W dniu 28 września 2022 r. na swym posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie poddania Spółdzielni lustracji całokształtu działalności w latach 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła  informacje w zakresie przygotowań do sezonu grzewczego i akcji Zima 2022 – 2023 oraz rozpatrzyła dwa pisma wniesione przez członków Spółdzielni.  

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2022

W dniu 31 sierpnia 2022 r. na swym posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach mieszkalnych,zmiany stawek opłat z tytułu UZM w lokalach o innym przeznaczeniu – garażach,zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła  informacje w następujących sprawach:

wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu br.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu br.,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2022r.

Rada zapoznała się także z pismami złożonymi na jej ręce przez dwóch członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2022

W dniu 6 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym m.in.:

Podsumowano obrady Walnego Zgromadzenia odbytego w 2022r.Wybrano Przewodniczącego oraz Prezydium Rady Nadzorczej.Wybrano przewodniczących komisji.Powołano komisje stałe Rady Nadzorczej:rewizyjną,gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,społeczno – kulturalną.Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkom Rady pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.