INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJACYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 20.12.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

wysokości stawek opłat za używanie dodatkowych komórek oraz zabudowanych części korytarzy w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez SSM,zmiany stawki zwrotu kapitału dla lokali mieszkalnych i pomocniczych,zmiany wysokości opłat dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22B,przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na 2024r

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJACYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 29.11.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

uchwalenia „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,obciążenia nieruchomości służebnością.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i przyjęła „Założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2024r.”.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJACYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.10.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 69/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.,uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do budynku,wyznaczenia Pani Wandy Gudowicz – członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 44/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 oraz zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 51/2022 z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała spisanie należności nieściągalnych dotyczących dwóch lokali o innym przeznaczeniu oraz utworzenie odpisów aktualizujących dla 25 lokali mieszkalnych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 27.09.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok,zwiększenia odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości nr 1013 położonej przy ul. Piastowskiej 4 i Jagiellońskiej 5,poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2023 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła informację dotyczącą stanu przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2023 – 2024.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 30.08.2023r. podjęła  uchwały w następujących sprawach:

wysokości stawek opłat dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22C,zmiany wysokości opłat za używanie lokali dla nieruchomości nr 1039 położonej w Sieradzu przy ul. Piastowskiej 8,zmiany wysokości opłat za używanie lokali dla nieruchomości nr 5505 położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 23,wysokości opłat za używanie lokali o innym przeznaczeniu o statusie odrębnej własności położonych w nieruchomości nr 0022 przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu br.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2023r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu br.,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2023r.,

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.07.2023r. podjęła  2 uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi zgody na udzielenie pracownikom pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

wyników przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności za lata 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w II kwartale 2023r.,

oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez trzech członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.06.2023r. podjęła uchwały w sprawach:

uchwalenia Regulaminu zbycia lokali mieszkalnych w okresie trwania ich najmu,zmiany uchwały Rady Nr 48/2022 z dnia 6 lipca 2022r,

a także zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrzyła pisma wniesione do Rady przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 24.05.2023r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany zapisów Regulaminu przetargu na nabycie prawa odrębnej własności lokalu, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

wyników rozliczeń wody za 2022r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody   niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2022r.,

oraz rozpatrzyła pismo wniesione do Rady przez jednego z członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym przyjęła i pozytywnie oceniła:

  wyniki w nieruchomościach za 2022r. w zakresie UZM,informację w zakresie zaliczek na c.o. i c.w.u. obowiązujących do 31 marca 2023r. i obowiązujących aktualnie,informację Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w I kwartale 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2023

W dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła m.in. uchwały w następujących sprawach:

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniła:

wyniki działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za rok ubiegły,działalność społeczno – kulturalną za 2022r.,informację dotyczącą rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w roku ubiegłym,informację dotyczącą tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym,realizację planu robót budowlanych za 2022r.,sposób realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w roku ubiegłym a także długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.

Rada Nadzorcza zajęła również stanowisko w sprawie dwóch pism skierowanych przez członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.