INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – KWIECIEŃ 2022

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach: zmiany uchwały Rady nr 8/2021 z 24.02.2021r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat z tytułu używania lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego,zmiany wysokości opłat za używanie lokali o innym przeznaczeniu używanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź prawa odrębnej własności. Ponadto Rada Nadzorcza: dokonała oceny realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2021r. oraz długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych,przyjęła informację w sprawie wyników przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej za 2021r.,zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w I kwartale 2022r.,rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MARZEC 2022

W dniu 30 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:oceny sprawozdania finansowego za 2021r.,lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa położonych w nieruchomości nr 0046 w Sieradzu przy Alei Pokoju w zakresie wyodrębnienia opłat na pokrycie kosztów niezależnych wraz z ich urealnieniem oraz podwyższenia stawki UZM do poziomu gwarantującego pokrycie ponoszonych kosztów, a także wyodrębnienia stawki funduszu remontowego.Ponadto Rada Nadzorcza:dokonała oceny: wyników działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za rok ubiegły, rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2021r. oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w roku 2021,przyjęła informację Zarządu dotyczącą tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2021r.,zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu robót budowlanych w 2021r., a także ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LUTY 2022

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:planu gospodarczo – finansowego i programu działalności społeczno – kulturalnej na 2022 rok,ustalenia opłaty legalizacyjnej liczników ciepła,zwiększenia opłaty przeznaczonej na legalizację wodomierzy,odbycia w 2022r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części.Ponadto Rada Nadzorcza:zatwierdziła  własne sprawozdanie z działalności w 2021 roku,rozpatrzyła pismo wniesione przez jednego z mieszkańców,zapoznała się z listem intencyjnym dotyczącym utworzenia spółdzielni energetycznej celem uzyskania statusu zbiorowego prosumenta i możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2022

W dniu 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2022r.Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2021r.Zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą działalności Spółdzielni w IV kwartale 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2021

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

Planu robót budowlanych na 2022r,Zatwierdzenia własnego planu pracy na rok 2022,

a także zapoznała się z odpowiedzią przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni na pismo jednego z mieszkańców zasobów, skierowane również do Rady Nadzorczej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2021

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący utworzenia odpisów aktualizujących dla 25 lokali mieszkalnych.Przyjęła założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2022r.Zapoznała się z pismem skierowanym do Rady przez jednego z mieszkańców zasobów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2021

W dniu 27 października 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu w zakresie spisania należności nieściągalnych dotyczących 6 lokali mieszkalnych i 1 lokalu o innym przeznaczeniu,Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2021

W dniu 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i rok 2022,Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 rok,

a także zapoznała się z informacją Zarządu SSM dotyczącą przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022. 

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – SIERPIEŃ 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się i przyjęła informacje dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2021r.Działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.Rozliczeń Spółdzielni z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2021r.

a także zatwierdziła sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2021

W dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Spółdzielni w II kwartale 2021r. i przeprowadziła dyskusję na temat spraw bieżących Spółdzielni.

Członkowie Rady dokonali również oględzin zasobów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.