INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU KWIECIEŃ 2020

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi:

działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2020r.,udzielania pomocy przedsiębiorcom w związku z ograniczeniami w handlu i usługach.

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MARZEC 2020

W dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

funkcjonowania Rady Nadzorczej w stanie epidemii,podziału opłat na zależne i niezależne od SSM oraz ustalenia zasad kształtowania stawki opłat niezależnych dla lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu i bez tytułu prawnego,podziału i zmiany opłat dla lokali o innym przeznaczeniu położonych w nieruchomości przy ul. Bohaterów Września 61,wysokości zaangażowanych wolnych środków dla nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21.

Przyjęła i zatwierdziła:

sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2019r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2019,realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

Dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ LUTY 2020

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok,zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej,odbycia w 2020r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części,zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej.

Przyjęła i zatwierdziła:

informacje dotyczące działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni w 2019 roku,sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ STYCZEŃ 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

uruchomienia wolnych środków na roboty remontowe dla nieruchomości nr 4009 położonej w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 12,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2019 z 30.01.2019r. w sprawie uruchomienia wolnych środków dla nieruchomości nr 6507 położonej w Błaszkach przy ul. Przemysłowej 3,zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej i Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymiprzyjęcia planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na 2020r.

Przyjęła i zatwierdziła informacje dotyczące:

prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2019r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2019r.kontroli przeprowadzonych w SSM w 2019r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ GRUDZIEŃ 2019

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:Podjęła uchwały w następujących sprawach:Przyjęła założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.