INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie:

planu robót budowlanych na 2021r.,wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Zarząd założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – PAŹDZIERNIK 2020

W dniu 28 października 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zaopiniowała wnioski Zarządu w sprawie spisania należności nieściągalnych i utworzenia odpisów aktualizujących.Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w III kwartale 2020r.Rozpatrzyła pisma wniesione przez mieszkańców.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2020

W dniu 30 września 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie:

Korekty planu robót budowlanych na 2020r.Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Zmiany uchwały nr 19/2020 z 24.06.2020r. w sprawie zmiany od dnia 01.07.2020r. odpisu na fundusz remontowy oraz podwyższenia wysokości opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych.Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2020r.Spraw personalnych.

Rada Nadzorcza przyjęła także informację Dyrektora SSM dotyczącą stanu przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2020 – 2021.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LIPIEC 2020

W dniu 29 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Oceniła działalność gospodarczo – finansową oraz społeczno – kulturalną za I półrocze 2020r.Oceniła prawidłowość wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2020r.Zapoznała się z informacją Zarządu o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w II kwartale 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ CZERWIEC 2020

W dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie zmiany:

Stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2019 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych.Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2020 z 25.03.2020r. w sprawie zasad funkcjonowania Rady w stanie epidemii.Składu Prezydium Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pełnomocnika.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MAJ 2020

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym przyjęła:

Wyniki rozliczeń wody za 2019 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019 r.Analizę wyników w nieruchomościach w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ KWIECIEŃ 2020

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi:

działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2020r.,udzielania pomocy przedsiębiorcom w związku z ograniczeniami w handlu i usługach.

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MARZEC 2020

W dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

funkcjonowania Rady Nadzorczej w stanie epidemii,podziału opłat na zależne i niezależne od SSM oraz ustalenia zasad kształtowania stawki opłat niezależnych dla lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu i bez tytułu prawnego,podziału i zmiany opłat dla lokali o innym przeznaczeniu położonych w nieruchomości przy ul. Bohaterów Września 61,wysokości zaangażowanych wolnych środków dla nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21.

Przyjęła i zatwierdziła:

sposób realizacji uchwał organów SSM podjętych w roku 2019r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku 2019,realizację planu robót budowlanych za rok ubiegły.

Dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ LUTY 2020

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok,zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej,odbycia w 2020r. Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części,zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej.

Przyjęła i zatwierdziła:

informacje dotyczące działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni w 2019 roku,sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ STYCZEŃ 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

uruchomienia wolnych środków na roboty remontowe dla nieruchomości nr 4009 położonej w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 12,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2019 z 30.01.2019r. w sprawie uruchomienia wolnych środków dla nieruchomości nr 6507 położonej w Błaszkach przy ul. Przemysłowej 3,zmiany składu osobowego Komisji Społeczno – Kulturalnej i Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymiprzyjęcia planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na 2020r.

Przyjęła i zatwierdziła informacje dotyczące:

prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2019r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2019r.kontroli przeprowadzonych w SSM w 2019r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w 2019r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.