INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,powołania Komisji Przetargowej,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,wyraził zgodę na sposób rozliczenia finansowego dotyczącego lokalu położonego w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 12,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za trzy kwartały b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za m – ce 01 – 09.2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2022r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej za trzy kwartały 2022r.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji w listopadzie dotyczące:założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2023r.,spisania należności nieściągalnych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2022

W październiku 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Komisji Społeczno – Kulturalnej w październiku, dotyczące:spisania należności nieściągalnej dotyczącej lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ul. Strzelców Kaniowskich 7,utworzenia odpisów aktualizujących,działań zorganizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury dla dzieci w okresie wakacji,organizacji zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury w roku kulturalno – oświatowym 2022/2023.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2022

We wrześniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,powołania Komisji Przetargowej,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego,odmowy przyjęcia w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do zawarcia umowy notarialnej w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,zapoznał się z informacją w zakresie osób przyjętych w poczet członków SSM w I półroczu 2022r.,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w wrześniu, dotyczące:przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji Zima 2022 – 2023,poddania Spółdzielni lustracji całokształtu działalności za lata 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu, dotyczące:wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2022r,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowych,

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022r.zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzeniaprzeanalizował i zatwierdził wprowadzenie zmian w tabeli nr 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,przyjął zbiorczą informację Działu Samorządowego dotyczącą realizacji decyzji Zarządu w sprawie wniosku Sekcji Windykacji Należności dotyczącego działań podjętych wobec dłużników, którzy w I kwartale 2022r. dołączyli do grupy, której zobowiązania kształtują się powyżej 10.000,00 zł.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,uchwalenia aneksu nr 37 do uchwały nr 30/2004 z 06.02.2004r. Zarządu SSM w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,oceny formalnej wniosków członków dotyczących zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r. dotyczące:informacji w zakresie przeprowadzonego w 2020 roku głosowania uchwał będących w kompetencjach Walnego Zgromadzenia,realizacji kierunków działalni Spółdzielni w latach 2020 – 2021,sprawozdania finansowego SSM za 2020r. i 2021r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2021,podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,zbycia dwóch lokali mieszkalnych oraz lokalu o innym przeznaczeniu,przystąpienia SSM do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł,wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych na kolejną kadencję oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w czerwcu dotyczące:wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,programu zajęć

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

powołania Komisji Przetargowej,zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowychzaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2022

W maju 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

powołania Komisji Przetargowej,zwołania w roku 2022 obrad Walnego Zgromadzenia,ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku,ustalenia wysokości stawki opłat z tytułu UZM dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

Ponadto Zarząd:

1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju dotyczące:

wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2022 z 23.02.2022r. w sprawie  podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia w 2022 roku Walnego Zgromadzenia w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,wyników rozliczeń wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych

2. zaakceptował wzory dokumentów dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r.,

3. rozpatrzył wniosek Działu Członkowsko – Mieszkaniowego w zakresie podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia członków SSM w roku 2022 lokali, co do których wymagana jest zgoda na ich zbycie,

4. przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:

rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I kwartale b.r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale 2022r.

„Uchwały

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu dotyczące:realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2021r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w 2021r.,zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2021 z 24.02.2021r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat z tytułu używania lokali o innym przeznaczeniu używanych na zasadzie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego,wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym i używanych na podstawie prawa odrębnej własności.stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2022

W marcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Podpisania listu intencyjnego wystosowanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie propagowania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym dotyczące:działalności gospodarczo – finansowej za 2021r.,działalności społeczno – kulturalnej za 2021r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2021r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2021r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2021r.,sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021r.,wyników za 2021r. w nieruchomościach przy Alei Pokoju w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu o statusie własnościowym,realizacji planu robót budowlanych za 2021r.zatwierdził 2 protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej,przyjął informację dotyczącą istotnych zmian w utworzonych odpisach aktualizujących należności,stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął do wiadomości uzupełnienie informacji w zakresie liczby członków Spółdzielni na dzień 31.12.2021r. według przyporządkowania na poszczególne nieruchomości,podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w tabeli nr 6 znajdującej się w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – zmiany dotyczą nieruchomości nr 0046 przy