INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2021

W kwietniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego oraz wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania Komisji Przetargowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2021

W marcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Realizacji uchwał  organów Spółdzielni podjętych w 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.Wykonania planu robót budowlanych za 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2021

W lutym 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informację w zakresie liczby członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości – stan na 31.12.2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:

Wyników działalności gospodarczo – finansowej za 2020r.Działalności społeczno – kulturalnej w 2020r.Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2020r.Prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2020r.Tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2020r.Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SSM.Wprowadzenia zmian do uchwał Rady Nadzorczej nr 29/2019 z 23.10.2019r. i 11/2020 z 25.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat dla  lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa i odrębnej własności oraz używanych na podstawie umowy najmu i bez tytułu prawnego.Zasad zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2021r

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2021

W styczniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Spisania należności nieściągalnych.Utworzenia odpisów aktualizujących.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej.Informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące:

Kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020r.Uruchomienia wolnych środków na roboty budowlane dla nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul. Warckiej 4, Ignacego Daszyńskiego 3A, Ignacego Daszyńskiego 5A

Ponadto w okresie między posiedzeniami w dniach 21.01.2021r. i 27.01.2021r. Zarząd obiegiem podjął uchwały w sprawach:

Uchwalenia aneksu nr 25 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku di niniejszej uchwały.Uchwalenia aneksu nr 33 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Wprowadzenia w formie aneksu autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

„Uchwały i

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2020

W grudniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu – 3 uchwały,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu – 3 uchwały,powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjął informacje dotyczące:

rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za m – c 01 – 09.2020r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2020r,wyników działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2020

W listopadzie 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 14 uchwał,odmowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:

planu robót budowlanych na 2021r.,założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2021r.,zmian w Regulaminie pracy Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2020

W październiku 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 10 uchwał,wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 7 uchwał,wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 2 uchwały.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w październiku b.r. dotyczące: spisania należności nieściągalnych,utworzenia odpisów aktualizujących.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2020

We wrześniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 4 uchwały,uchwalenia aneksu nr 32 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6.02.2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni – 1 uchwała,uchwalenia aneksu nr 24 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24.01.2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 – 1 uchwała,zarządzenia głosowania w trybie wymienionych w uchwale przepisów, uchwał będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, jako niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził zmianę danych dotyczących członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,dokonał zmiany w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej,podjął decyzję w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2021 – 2024,przyjął informację Działu rozliczeń z tytułu użytkowania lokali dotyczącą realizacji zapisów § 4 pkt 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2020 z dnia 25.03.2020r.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące: korekty planu robót budowlanych na

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2020

W sierpniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowych odbytych w dniu 20 sierpnia 2020r.Rozpatrzył wniosek w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2020

W miesiącu lipcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Powołania Komisji Przetargowych.

Ponadto Zarząd:

Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni MieszkaniowejPrzyjął informację w zakresie ilości przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni przyjął także materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu lipcu b.r. dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za I półrocze 2020r.Wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

  • 1
  • 2