INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W grudniu br. Zarząd odbył 3 posiedzenia, podczas których podjął 23 uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,powołania Komisji Przetargowych,uchwalenia aneksu nr 40 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,uchwalenia aneksu nr 30 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

W dniu 7 grudnia Zarząd zgodnie z obowiązującym Regulaminem podjął i zatwierdził obiegiem uchwałę dotyczącą powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w  nieruchomości należącej do zasobów SSM.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w grudniu b.r. dotyczące:wprowadzenia nowych stawek opłat za dodatkowe komórki oraz za zabudowane części korytarzy w budynkach należących do zasobów SSM,zmiany stawek opłat dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22B,zmiany stawki zwrotu kapitału dla lokali mieszkalnych i pomocniczych,wprowadził zmiany w następujących dokumentach:w tabeli nr 4 znajdującej się w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W listopadzie br. Zarząd odbył 3 posiedzenia, podczas których podjął 43 uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,spisania należności nieściągalnych,utworzenia odpisów aktualizujących.

W dniach 6, 7 i 27 listopada Zarząd zgodnie z obowiązującym Regulaminem podjął i zatwierdził obiegiem:

uchwały dotyczące powołania Komisji Przetargowych celem przeprowadzenia przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w  2 nieruchomościach należących do zasobów SSM,zmianę w programie komputerowym numeracji lokali wchodzących w składa pawilonów handlowych położonych przy Alei Pokoju 5, 7, 7A, 11 i 15.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2024r.,obciążenia nieruchomości służebnością,stwierdził zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął i zatwierdził informacje w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za trzy kwartały 2023r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na dzień 30.09.2023r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały b.r.,wyników finansowych z działalności społeczno – kulturalnej za trzy kwartały 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2023

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM.

W październiku br. Zarząd odbył 2 posiedzenia podczas których podjął 20 uchwał dotyczących:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,odmowy przyjęcia w poczet członków SSM,uchwalenia aneksu nr 39 do uchwały nr 30/2004 z 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,uchwalenia aneksu nr 29 do uchwały nr 27/2006 z 24.01.2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1.

W dniach 5 i 30 października Zarząd zgodnie z obowiązującym Regulaminem podjął obiegiem uchwały dotyczące powołania Komisji Przetargowych celem przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu położonego w nieruchomości przy ul. Piastowskiej 8.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w październiku b.r. dotyczące:wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,spisania należności nieściągalnych,utworzenia odpisów aktualizujących,sposobu realizacji wniosków członków złożonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia odbytego 2 2023 roku,działań w zakresie rekrutacji do stałych form zajęć w SDK – u w roku k/o

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2023

We wrześniu br. Zarząd odbył posiedzenie podczas którego podjął 8 uchwał dotyczących:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok,przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2023 – 2024,poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2023 rok,zwiększenia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wielobudynkowej położonej przy ul. Piastowskiej 4 i Jagiellońskiej 5,działań podejmowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury na rzecz mieszkańców w okresie wakacji oraz informacji w zakresie rekrutacji do stałych form zajęć w roku kulturalno – oświatowym 2023/2024,stwierdził zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2023

W sierpniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości nr 0022 – Aleja Pokoju 6, a także przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej dotyczące:

działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2023r.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2023r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2023r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2023r.,wysokości stawki opłat dla budynku położonego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22C,wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wysokości stawki opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych dla lokali o innym przeznaczeniu o statusie odrębnej własności zlokalizowanych w nieruchomości przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2023

W lipcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,udzielenia pełnomocnictw,powołania Komisji Przetargowej,odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lipcu b.r. dotyczące:lustracji pełnej SSM za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,udzielenia dwóm pracownikom pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółdzielni,ocenił możliwość realizacji wniosków członków Spółdzielni złożonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia,stwierdził zmianę danych członków SSM,anulował własną decyzję dotyczącą stwierdzenia zmiany danych członka SSM,przyjął informację Działu Samorządowego w zakresie liczby przyjętych w poczet członków SSM posiadaczy prawa odrębnej własności w I połowie 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2023

W czerwcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,odwołania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej  w czerwcu b.r. dotyczące:uchwalenia Regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność SSM, na rzecz ich najemców,stanu przygotowań SDK do okresu wakacji i planu działań na II półrocze 2023r.,przygotował protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków SSM odbytego w częściach w dniach 30 i 31 maja 2023r.,zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzenia,stwierdził zmianę danych członków SSM,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I kwartał 2023r.,sprawozdania z wykorzystania środków z FSCz w I kwartale br.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2023r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I kwartale br.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2023

W maju 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,oceny formalnej wniosków członków dotyczących:uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SSM mającego obradować w dniach 30 i 31 maja 2023r. orazzgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.zmiany uchwały nr 75/2023 Zarządu SSM z dnia 4.04.2023r. w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w związku z jego rozszerzeniem o projekt uchwały złożony przez członków Spółdzielni w trybie § 52 ust. 7 Statutu,oceny formalnej wniosku członków SSM w sprawie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SSM.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2023r. dotyczące:sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,realizacji kierunków działania Spółdzielni w 2022r.,podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,zbycia prawa własności działek 1/2, 1/3 i 27/1 położonych w Sieradzu przy Alei Pokoju,zbycia prawa własności działki nr 5445/97 położonej w Sieradzu przy ul. Janiny Porazińskiej,zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 4A,zbycia lokali mieszkalnych, co do których wygasły spółdzielcze prawa, a które w uchwale podjętej w trybie art. 42 uosm przyporządkowane zostały

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2023

W kwietniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,odmowy zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny,zwołania Walnego Zgromadzenia w 2023r.,porządku obrad Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w kwietniu b.r. dotyczące:wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wysokości zaliczek na c.o. i c.w.u. obowiązujących do 31 marca 2023r. i obowiązujących aktualnie.rozpatrzył wniosek w zakresie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2023 punktu dotyczącego zbycia nieruchomości lokalowych,zatwierdził wzory dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia obradującego w 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2023

W marcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:działalności gospodarczo – finansowej za 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej za 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2022r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,realizacji planu robót budowlanych w 2022r.,realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2022r. oraz długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,rozpatrzył wniosek w zakresie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 27/1 oraz 1/3 stanowiące własność SSM,  w związku z planowanym wydzieleniem nieruchomości położonej przy Alei Pokoju 2a,wyraził zgodę na skierowanie do Walnego Zgromadzenia wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza 4A oraz zbycia prawa własności działki położonej przy ul. Janiny Porazińskiej,rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z projektem zbycia w drodze darowizny