INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2023

W marcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:działalności gospodarczo – finansowej za 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej za 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2022r.,prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2022r.,tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2022r.,sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.,realizacji planu robót budowlanych w 2022r.,realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2022r. oraz długoterminowych Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych.zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,rozpatrzył wniosek w zakresie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 27/1 oraz 1/3 stanowiące własność SSM,  w związku z planowanym wydzieleniem nieruchomości położonej przy Alei Pokoju 2a,wyraził zgodę na skierowanie do Walnego Zgromadzenia wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza 4A oraz zbycia prawa własności działki położonej przy ul. Janiny Porazińskiej,rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z projektem zbycia w drodze darowizny

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2023

W lutym 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

określenia przedmiotu odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu,uchwalenia aneksu nr 38 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. Zarządu SSM w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Rady w lutym b.r. dotyczące:planu robót budowlanych na 2023r. i ustalenia kwoty limitu wolnych środków niezbędnych do realizacji zadań w zakresie robót objętych planem,zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,zmiany Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,planu gospodarczo – finansowego na 2023r.,zajęć organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury w okresie ferii zimowych,planu działalności SDK na I półrocze 2023r.przyjął informację dotyczącą liczby członków SSM według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości – stan na 31.12.2022r.,zatwierdził wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 – „Wykaz wskaźników procentowych określających jaka część kosztów zmiennych zakupu ciepła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania poszczególnych nieruchomości powinna być rozliczana proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali” stanowiącego załącznik do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

„Uchwały i

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2023

W styczniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,utworzenia odpisów aktualizujących,spisania należności nieściągalnych.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022r.,zatwierdził protokoły z Komisji Przetargowych,zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności w II połowie 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2022

W grudniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,powołania Komisji Przetargowej,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,nieodpłatnego przekazania węzłów cieplnych zlokalizowanych w nieruchomościach wymienionych w uchwałach na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej w Sieradzu,określenia przedmiotu odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomościach położonych przy ul. Alei Pokoju w Sieradzu – projekty uchwał.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

zatwierdził protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Przetargowej,rozpatrzył pismo Pionu Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości dotyczące możliwości wystąpienia do organów samorządowych z wnioskiem o przyznanie lokalu tymczasowego i ewentualnego uzyskania odszkodowania na pokrycie bieżących opłat eksploatacyjnych lokalu położonego przy ul. Adama Mickiewicza 23, którego użytkownik nie posiada uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji w grudniu dotyczące:wprowadzenia zmian w rozdziale IV Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w SSM,ustalenia minimalnego i maksymalnego poziomu kosztu ciepła.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,powołania Komisji Przetargowej,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,wyraził zgodę na sposób rozliczenia finansowego dotyczącego lokalu położonego w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 12,przyjął informacje Pionu Głównego Księgowego w zakresie:rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za trzy kwartały b.r.,wyników działalności gospodarczo – finansowej za m – ce 01 – 09.2022r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2022r.,sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej za trzy kwartały 2022r.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji w listopadzie dotyczące:założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2023r.,spisania należności nieściągalnych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2022

W październiku 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,stwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Komisji Społeczno – Kulturalnej w październiku, dotyczące:spisania należności nieściągalnej dotyczącej lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ul. Strzelców Kaniowskich 7,utworzenia odpisów aktualizujących,działań zorganizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury dla dzieci w okresie wakacji,organizacji zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury w roku kulturalno – oświatowym 2022/2023.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2022

We wrześniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,powołania Komisji Przetargowej,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego,odmowy przyjęcia w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do zawarcia umowy notarialnej w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,zapoznał się z informacją w zakresie osób przyjętych w poczet członków SSM w I półroczu 2022r.,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w wrześniu, dotyczące:przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji Zima 2022 – 2023,poddania Spółdzielni lustracji całokształtu działalności za lata 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęcia w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu, dotyczące:wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2022r.,działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2022r,prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,powołania Komisji Przetargowych,

Ponadto Zarząd:

zatwierdził protokół z czynności technicznych ustalających łączne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2022r.zatwierdził treść komunikatu dotyczącego wyników głosowania oraz struktury uczestnictwa w częściach Walnego Zgromadzeniaprzeanalizował i zatwierdził wprowadzenie zmian w tabeli nr 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,przyjął zbiorczą informację Działu Samorządowego dotyczącą realizacji decyzji Zarządu w sprawie wniosku Sekcji Windykacji Należności dotyczącego działań podjętych wobec dłużników, którzy w I kwartale 2022r. dołączyli do grupy, której zobowiązania kształtują się powyżej 10.000,00 zł.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

przyjęć w poczet członków SSM,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,uchwalenia aneksu nr 37 do uchwały nr 30/2004 z 06.02.2004r. Zarządu SSM w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni,oceny formalnej wniosków członków dotyczących zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Ponadto Zarząd:

przyjął materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2022r. dotyczące:informacji w zakresie przeprowadzonego w 2020 roku głosowania uchwał będących w kompetencjach Walnego Zgromadzenia,realizacji kierunków działalni Spółdzielni w latach 2020 – 2021,sprawozdania finansowego SSM za 2020r. i 2021r.,sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2021,podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,zbycia dwóch lokali mieszkalnych oraz lokalu o innym przeznaczeniu,przystąpienia SSM do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł,wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych na kolejną kadencję oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w czerwcu dotyczące:wyników za 2021r. w nieruchomościach w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,programu zajęć