INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2021

W listopadzie 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.

Ponadto Zarząd:

1. Zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2.  Przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:

utworzenia odpisów aktualizujących dla 25 lokali mieszkalnych,założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2022r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2021

W październiku 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd:

Przyjął i zatwierdził protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu pisemnego.W okresie między posiedzeniami obiegiem w dniach 25.10 i 29.10 2021r. podjął decyzje w następujących sprawach:skierowania pod obrady Rady Nadzorczej wniosku dotyczącego spisania należności nieściągalnej stanowiącej zadłużenie lokalu o innym przeznaczeniu,przedłużenia terminu na dokonanie przez osoby wyłonione w przetargu pisemnym wpłaty 80% wartości rynkowej nabytego przez nich lokalu.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i Komisji Społeczno – Kulturalnej w październiku b.r. dotyczące:

Spisania należności nieściągalnych dotyczących lokali mieszkalnych położonych w zasobach SSM.Działań zorganizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury dla dzieci w okresie wakacji.Organizacji zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury w roku kulturalno – oświatowym 2021/2022.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.Powołania Komisji Przetargowych.Wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd SSM czynności przekraczającej zakres zwykłego Zarządu.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu przetargów.Dokonanie zmian tabel nr 1, 2 i 6 w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące:

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 r.,Przygotowań Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022 r.,Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Powołani Komisji Przetargowej.Uchwalenia aneksu nr 35 do uchwały Zarządu nr 30/2004 z 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Uchwalenia aneksu nr 27 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z 24.01.2021r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia postepowań przetargowych.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące prowadzonej działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu b.r. dotyczące:

Wyników działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021r.,Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2021r.,Wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2021r.,Sprawozdania finansowego z działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu b.r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – CZERWIEC 2021

W czerwcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowych.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.Wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informacje Pionu Głównego Księgowego dotyczące:– rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za okres 01 – 03.2021r.,– wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 31.03.2021r.,– wyników działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2021r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w czerwcu b.r. dotyczące zmian Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MAJ 2021

W maju 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Uchwalenia aneksu nr 34 do uchwały Zarządu SSM nr 30/2004 z dnia 06.02.2004r. w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Uchwalenia aneksu nr 26 do uchwały Zarządu nr 27/2006 z dnia 24.01.2006r. w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Protokół Komisji Przetargowej z przebiegu przetargu.Zmiany w tabeli nr 1 i 2 w Załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w maju b.r. dotyczące:

Wyników rozliczeń wody za 2020r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyników rozliczenia kosztów c.o. i c.w.u. za 2020r.Wyników w nieruchomościach za 2020r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.Wprowadzenia zmian do Regulaminu Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – KWIECIEŃ 2021

W kwietniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego oraz wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania Komisji Przetargowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – MARZEC 2021

W marcu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokoły Komisji Przetargowych z przebiegu dwóch przetargów.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w marcu b.r. dotyczące:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.Realizacji uchwał  organów Spółdzielni podjętych w 2020r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.Wykonania planu robót budowlanych za 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LUTY 2021

W lutym 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informację w zakresie liczby członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości – stan na 31.12.2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lutym b.r. dotyczące:

Wyników działalności gospodarczo – finansowej za 2020r.Działalności społeczno – kulturalnej w 2020r.Rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za 2020r.Prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2020r.Tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2020r.Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SSM.Wprowadzenia zmian do uchwał Rady Nadzorczej nr 29/2019 z 23.10.2019r. i 11/2020 z 25.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania stawki opłat dla  lokali o innym przeznaczeniu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa i odrębnej własności oraz używanych na podstawie umowy najmu i bez tytułu prawnego.Zasad zaliczania członków SSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2021r

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane