INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU MARZEC 2020

W miesiącu marcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Uchwalenia aneksów do uchwał Zarządu dotyczących podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni oraz pozostawienia nieruchomości jako mienie Spółdzielni.Wprowadzenia autopoprawek do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r.Zmianę  tabeli nr 4 w Załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu marcu b.r. dotyczące:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.Realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w 2019r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach wcześniejszych, których realizacja odbywała się w roku ubiegłym.Wykonania planu robót budowlanych za 2019r.Akceptacji poziomu zaangażowanych wolnych środków dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Adama Mickiewicza 21.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU LUTY 2020

W miesiącu lutym 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Uchwalenia aneksów do uchwał Zarządu dotyczących podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni oraz pozostawienia nieruchomości jako mienie Spółdzielni.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.Planowane koszty GZM na 2020 rok.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu lutym b.r. dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za 2019r.Planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok.Wprowadzenia zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej.Podziału w 2020 roku Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU STYCZEŃ 2020

W miesiącu styczniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego.Utworzenia odpisów aktualizujących.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej.Informację dotyczącą liczby osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni i liczby członków SSM na dzień 31.12.2019r. według przyporządkowania do poszczególnych nieruchomości.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu b.r. dotyczące:

Uruchomienia wolnych środków na roboty remontowe dla nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 12.Zmiany uchwały nr 3/2019 z 30.01.2019r. w sprawie uruchomienia wolnych środków Spółdzielni dla nieruchomości nr 6507 przy ul. Przemysłowej 3 w Błaszkach.Prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w 2019r.Tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących i spisanych należności nieściągalnych oraz oceny efektywności ściągania zobowiązań z tego tytułu od dłużników w 2019r.Kontroli przeprowadzonych w SSM w 2019r.

Ponadto zgodnie z zapisami Statutu Zarząd wykonał czynności techniczne zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, ze względu na wygaśnięcie mandatu jednego z jej członków.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU GRUDZIEŃ 2019

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu grudniu 2019 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu.Powołania Komisji Przetargowej.Wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Spisania należności nieściągalnych.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Zarezerwowanie w planie gospodarczo – finansowym na 2020r. środków na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych.Informację dotyczącą rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za m – c 01 – 09.2019r.Sprawozdanie dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej za m – c 01 – 09.2019r.Wyniki działalności gospodarczo – finansowej za m – c 01 – 09.2019r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu grudniu b.r. dotyczące:

Planu robót budowlanych na 2020r.Założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2020r.Podziału opłat na zależne i niezależne w lokalach o innym przeznaczeniu.Wprowadzenia i ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy dla lokali o innym przeznaczeniu w najmie i używanych na potrzeby własne Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie

  • 1
  • 2