INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – STYCZEŃ 2021

W styczniu 2021 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały dotyczące:

Przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Spisania należności nieściągalnych.Utworzenia odpisów aktualizujących.

Ponadto Zarząd przyjął i zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej.Informację w zakresie liczby przyjętych w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w styczniu b.r. dotyczące:

Kontroli przeprowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020r.Uruchomienia wolnych środków na roboty budowlane dla nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul. Warckiej 4, Ignacego Daszyńskiego 3A, Ignacego Daszyńskiego 5A

Ponadto w okresie między posiedzeniami w dniach 21.01.2021r. i 27.01.2021r. Zarząd obiegiem podjął uchwały w sprawach:

Uchwalenia aneksu nr 25 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku di niniejszej uchwały.Uchwalenia aneksu nr 33 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6 lutego 2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni.Wprowadzenia w formie aneksu autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

„Uchwały i

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – GRUDZIEŃ 2020

W grudniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,określenia wysokości uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w celu przeniesienia własności lokalu – 3 uchwały,wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu – 3 uchwały,powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjął informacje dotyczące:

rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za m – c 01 – 09.2020r.,wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej na 30.09.2020r,wyników działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2020

W listopadzie 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 14 uchwał,odmowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała,wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:

planu robót budowlanych na 2021r.,założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2021r.,zmian w Regulaminie pracy Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – PAŹDZIERNIK 2020

W październiku 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 10 uchwał,wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 7 uchwał,wskazania osób uprawnionych do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 2 uchwały.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził zmianę danych dotyczących członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w październiku b.r. dotyczące: spisania należności nieściągalnych,utworzenia odpisów aktualizujących.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – WRZESIEŃ 2020

We wrześniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

przyjęcia w poczet członków – 7 uchwał,wprowadzenia autopoprawki do uchwał Zarządu – 4 uchwały,uchwalenia aneksu nr 32 do uchwały nr 30/2004 z dnia 6.02.2004r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału na nieruchomości gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Spółdzielni – 1 uchwała,uchwalenia aneksu nr 24 do uchwały nr 27/2006 z dnia 24.01.2006r. Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozostawienia jako mienie Spółdzielni nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 – 1 uchwała,zarządzenia głosowania w trybie wymienionych w uchwale przepisów, uchwał będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, jako niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd:

zatwierdził zmianę danych dotyczących członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,dokonał zmiany w załączniku nr 1 do „Zasad rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej,podjął decyzję w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2021 – 2024,przyjął informację Działu rozliczeń z tytułu użytkowania lokali dotyczącą realizacji zapisów § 4 pkt 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2020 z dnia 25.03.2020r.przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej we wrześniu b.r. dotyczące: korekty planu robót budowlanych na

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2020

W sierpniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowych odbytych w dniu 20 sierpnia 2020r.Rozpatrzył wniosek w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2020

W miesiącu lipcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Powołania Komisji Przetargowych.

Ponadto Zarząd:

Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni MieszkaniowejPrzyjął informację w zakresie ilości przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni przyjął także materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu lipcu b.r. dotyczące:

Działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za I półrocze 2020r.Wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU CZERWIEC 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu czerwcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 maja 2020r. do 31 maja 2020r.

Zarząd Spółdzielni podjął również decyzję w sprawie nieuwzględnienia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków lokali mieszkalnych, w odniesieniu do których wymagane jest wyrażenie zgody na ich zbycie.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU MAJ 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDUSIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘW ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu maju 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu maju b.r. dotyczące:

Wyników rozliczeń wody za 2019r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.Wyników rozliczenia kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019r.Wyników w nieruchomościach za 2019r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU KWIECIEŃ 2020

W miesiącu kwietniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały w zakresie:

Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodniez Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.