konkurs ofert: mycie i dezynfekcja

Mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne  użytkowanych w zasobach będących pod zarządem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu, w latach 2021-2022

Mycie i dezynfekcję tuneli zsypowych, komór zsypowych wraz z pojemnikami na odpady komunalne w budynkach wysokich i średniowysokich w roku 2021