SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE W PAWILONIE HANDLOWYM „BARTEK”

Lokalizacja:

 1. Pawilon handlowy „BARTEK” Sieradz, ul. Jagiellońska 13

Powierzchnie:

 1. Lokal o powierzchni użytkowej 10,60 m2lokal z odrębnym wejściem do środka (od strony Mc’Donalds)
 2. Powierzchnia użytkowa 27,80 m2 w Sali D
 3. Powierzchnia użytkowa 30,60 m2 w Sali A
 4. Powierzchnia użytkowa 59,52 m2 w Sali B
 5. Powierzchnia użytkowa 23,80 m2 w Sali B

Opis stanu technicznego:

 1. Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.
 2. Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Opłaty:

 1. Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:
  a) czynszu wg stawki zaoferowanej przez zainteresowanego nie mniejszej jednak niż 39,00 zł/m2/m-c netto powiększonej o podatek od towarów i usług,
  b) opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych). Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu.
 2. Koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie.
 3. W dniu zawarcia umowy najmu należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji to dwumiesięczny czynsz brutto).

Oferta:

 1. Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą  elektroniczną na adres: ssm@ssmsieradz.com.
 2. Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu, oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić na stoisku.

Terminy

 1. Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.