Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 43,70 m² – P.H. „Klon”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 61 – P.H. „Klon”

Lokalizacja

 1. Pawilon handlowy „Klon”, druga klatka (wejście obok windy), I piętro.

Opis stanu technicznego

 1. Powierzchnia – 43,70 m²
 2. W lokalu istnieje możliwość w wyznaczonym miejscu instalacji zlewozmywaka lub umywalki. Spółdzielnia nie wyraża zgody na trwałe zmiany, przebudowy w substancji lokalu (ingerencja w ściany, podłogi, instalacje itp.)
 3. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną (gniazdka i oświetlenie sufitowe) oraz pomieszczenie pod WC.
 4. Lokal wykończony jest płytkami podłogowymi, na ścianach farba.

Terminy

 1. Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.
 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 22 lutego 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

 1. Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU Boh. Września 61 – pow. 43,70 m²”.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferta

 1. Oferta powinna zawierać:
  a) wysokość oferowanej stawki czynszu w polskich złotych za 1 m² powierzchni użytkowej nie mniejszą niż 30,00 zł/m². Zaoferowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług,
  b) wypis z rejestru działalności gospodarczej,
  b) potwierdzenie przelewu wadium,
  c) oświadczenie Oferenta o rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić w lokalu,
  e) oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 2. Ofertę należy dostarczyć na formularzu ofertowym, w zaklejonej kopercie, do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5B. Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz napis: „OFERTA NAJMU LOKALU o pow. 43,70 m² W P.H. PRZY UL. BOH. WRZEŚNIA 61″.
 3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Oferent, którego oferta nie została wybrana, zostaje powiadomiony najpóźniej w dniu upływu okresu związania ofertą.
 5. Oferent, którego oferta została wybrana, zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od dnia wybrania oferty.

Opłaty

 1. Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:
  a) czynszu wg stawki wynikającej z konkursu ofert;
  b) opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych).
  Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu.
 2. Koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie.
 3. Koszty z tytułu eksploatacji:
  a) legalizacji urządzeń pomiarowych
  b) dźwigów i hydroforni
  c) koszty utrzymania części współnych
 4. Koszty zużycia energii elektrycznej w lokalu – Najemca podpisze odrębną umowę na dostawę energii z zakładem energetycznym.
 5. Opłaty będą naliczane od pierwszego dnia po dniu postawienia powierzchni do dyspozycji.

Umowa najmu

 1. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Termin postawienia lokalu do dyspozycji do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty oraz do zmiany w całości lub w części warunków konkursu oraz do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
 2. Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 826-65-66.