Lokal mieszkalny przy Alei Pokoju 2 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do zbycia lokal mieszkalny nr 80 przy ulicy Alei Pokoju 2 w Sieradzu, o powierzchni  użytkowej 19,7 m2, położony na IV piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 70.100,00 zł.

     Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 9:00  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, o godz. 9:30 – przetarg nieograniczony.

Lokal można oglądać w dniu 25 lutego 2021r. w  godz. od 9:00  do 14:00  
(po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 65 70, 43 826 65 89).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 2 marca 2021r.
  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 3 marca 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków
    na rachunek bankowy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl .

Wszelkie informacje dotyczące w szczególności warunków uczestnictwa w przetargu, a także obowiązków osoby, na rzecz której nastąpi rozstrzygnięcie przetargu (w tym terminu wpłaty wylicytowanej kwoty oraz pozostałych kosztów do poniesienia) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00, tel. 43 826 65 70, 43 826 65 89.