Lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 34,1 m2, położonego na III piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 149.200,00 zł słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 14.920,00 zł słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 października 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacje do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 20 października 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 043 826-62-96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość  unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826-62-96.

Z nami kupujesz bezpiecznie

Kupujący nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych