Lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Armii Krajowej 10 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,7 m2, położonego na I piętrze. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 257.100,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 25.710,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 19 października 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.

Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia 20 października 2022 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Lokal można obejrzeć w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826-62-96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826-62-96.

Z nami kupujesz bezpiecznie

Kupujący nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych