Lokal mieszkalny przy ulicy Bohaterów Września 77 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy ul. Bohaterów Września 77 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 52,7 m2, położonego na parterze.

Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 220.000,00 zł.

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg określa Specyfikacja do przetargu.
Regulamin przetargu, specyfikacja do przetargu wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl.

Ofertę do przetargu można złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00, w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b, sala obsługi interesantów.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 22.000,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Lokal można obejrzeć w dniach 15 i 16 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny (tel. 043 826-62-96) – najpóźniej w dniu poprzedzającym termin oglądania lokalu.       

Wszelkie informacje dotyczące  przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826-62-96, 43 826-65-70.

Dokumenty do pobrania: