Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu pisemnym:

na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu, o powierzchni 28,6 m2, położonego na II piętrze. Wymagane do przetargu wadium w kwocie 5.000,00 zł słownie pięć tysięcy złotych 00/100.

Wymagane do przetargów wadium należy uiścić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 07 grudnia 2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Ofertę należy składać na dziennik podawczy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu, w terminie do dnia 08 grudnia 2022 r. do godz. 1300.

Szczegółowe warunki, jakie winna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty a także kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu oraz warunki najmu lokalu określają „Specyfikacje”, zamieszczone na stronie www.ssmsieradz.pl oraz dostępne
w siedzibie Spółdzielni – sala obsługi interesantów.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 9 00 do 14 00po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl .

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w dni robocze, w godz. od 700 do 1500, tel. 43 826 62 96 lub 43 826-65-70. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.