Opracowanie n/w prac związanych z zagospodarowaniem terenów

  1. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynków przy
    ul. Władysława Łokietka 37, 35, 39 i 41 w Sieradzu
  2. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynku przy
    ul. Bohaterów Września 61 w Sieradzu

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.